ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം പുരസ്കാരം

സാഹിത്യ രംഗത്ത് സമഗ്രസംഭാവനകൾ നൽകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന സാഹിത്യ പുരസ്കാരമാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം സ്മാരക സാഹിത്യ പുരസ്കാരം.

ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം അവാർഡ് നേടിയവർതിരുത്തുക

മറ്റു പ്രമുഖ പുരസ്കാരങ്ങൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. http://www.prd.kerala.gov.in/awards.htm
  2. http://www.prd.kerala.gov.in/iconevents.htm