ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം പുരസ്കാരം

സാഹിത്യ രംഗത്ത് സമഗ്രസംഭാവനകൾ നൽകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന സാഹിത്യ പുരസ്കാരമാണ്.

ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡ്

ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം സ്മാരക സാഹിത്യ പുരസ്കാരം.

ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം അവാർഡ് നേടിയവർ തിരുത്തുക

[1]

[2]

മറ്റു പ്രമുഖ പുരസ്കാരങ്ങൾ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2007-05-24. Retrieved 2008-05-26.
  2. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2007-07-17. Retrieved 2008-05-26.