"ഫലകം:Infobox valley" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

8,635 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  2 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ചെ.) (Template update cheythu)
റ്റാഗ്: 2017 സ്രോതസ്സ് തിരുത്ത്
No edit summary
| abovestyle = background-color: #e7dcc3;
| aboveclass = fn org
| above = {{#if:{{{embed|}}}|{{{name|}}}|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}
| title = {{{embed|}}}
| headerstyle = background-color: #e7dcc3;
| position = {{{label_position|}}}
| coordinates = {{ifempty|{{{coordinates|}}}|{{{coords|}}}}} }}
| {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{map_image|{{{image_map|}}}}}}|size={{if empty|{{{map_size|}}}|{{{mapsize|}}}|{{{map_width|}}} }}|sizedefault=248px|maxsize=288px|alt={{{map_alt|}}}}}
}}
|caption2 = {{#if:{{{map|}}} || {{{map_caption|}}} }}
 
| class1label3 = labelFloor elevation
| data2data3 = {{#if:{{{elevation|}}} | {{{elevation|}}}|{{convinfobox|{{{elevation_m|}}}|m|{{{elevation_ft|}}}|ft}} }}<!--
| label1 = Location
| data1 = {{#if:{{{map|}}}|{{#if:{{{map_caption|}}}|{{{location|}}} }}|{{{location|}}} }}
 
| label2 = Floor elevation
| data2 = {{#if:{{{elevation|}}} | {{{elevation|}}}|{{convinfobox|{{{elevation_m|}}}|m|{{{elevation_ft|}}}|ft}} }}<!--
-->{{#if:{{{elevation_ref|}}} | {{{elevation_ref|}}} }}
 
| label3label4 = Long-axis direction
| data3data4 = {{#if:{direction{{length|}}}{{{orientationlength_km|}}}{{{length_mi|}}}||<!--
-->{{ifempty|{{{direction|}}}|{{{orientation|}}}|{{{length_orientation|}}}}}}}
 
| label5 = WidthLength
| data5 = {{#if:{{{length|}}}|{{{length}}}|{{#if:{{{length_km|}}}{{{length_mi|}}}|<!--
-->{{convinfobox|{{{length_km|}}}|km|{{{length_mi|}}}|mi}} }} }}<!--
-->{{#if:{{{length_km|}}}{{{length_mi|}}}{{{length|}}}|<!--
-->{{#if:{{{direction|}}}{{{orientation|}}}{{{length_orientation|}}}|<!--
-->&#32;{{ifempty|{{{direction|}}}|{{{orientation|}}}|{{{length_orientation|}}}}} }}<!--
-->{{#if:{{{length_note|}}}|&thinsp;{{{length_note}}} }} }}
 
| label6 = Width
| data6 = {{#if:{{{width|}}}|{{{width}}}|{{#if:{{{width_km|}}}{{{width_mi|}}}|<!--
-->{{convinfobox|{{{width_km|}}}|km|{{{width_mi|}}}|mi}} }} }}<!--
-->{{#if:{{{width_km|}}}{{{width_mi|}}}{{{width|}}}<!--
-->|{{#if:{{{width_orientation|}}}|&#32;{{{width_orientation}}} }}<!--
-->{{#if:{{{width_note|}}}|&thinsp;{{{width_note}}} }} }}
 
| label7 = Area
| data7 = {{#if:{{{area|}}}|{{{area}}}|{{#if:{{{area_km2|}}}{{{area_mi2|}}}|<!--
-->{{convinfobox|{{{area_km2|}}}|km2|{{{area_mi2|}}}|mi2}} }} }}<!--
-->{{#if:{{{area_km2|}}}{{{area_mi2|}}}{{{area|}}}|<!--
-->{{#if:{{{area_note|}}}|&thinsp;{{{area_note}}} }} }}
 
| label8 = Depth
| data8 = {{#if:{{{depth|}}}|{{{depth}}}|{{#if:{{{depth_m|}}}{{{depth_ft|}}}|<!--
-->{{convinfobox|{{{depth_m|}}}|m|{{{depth_ft|}}}|ft}} }} }}<!--
-->{{#if:{{{depth_m|}}}{{{depth_ft|}}}{{{depth|}}}|<!--
-->{{#if:{{{depth_note|}}}|&thinsp;{{{depth_note}}} }} }}
 
| header8header10 = {{#if:{{{typenative_name|}}}{{{agetranslation|}}}|GeologyNaming}}
 
| class11 = nickname
| label11 = Native name
| data11 = {{#if:{{{native_name|}}}|<!--
-->{{#iferror:{{native_name|{{{native_name_lang|}}}|{{{native_name}}}}}|<!--
-->{{#ifexpr:{{#invoke:String|find|{{{native_name}}}|lang}}>0|<!--
-->{{{native_name}}}|<!--
-->{{lang|und|{{{native_name}}}}}}}}}}}
 
| label12 = English translation
| data12 = {{{boundariestranslation|}}}
 
| header15 = {{#if:{{{type|}}}{{{age|}}}|Geology}}
 
| label16 = Type
| data10data16 = {{{agetype|}}}
 
| label4label17 = Long-axis lengthAge
| data4data17 = {{{lengthage|}}}
 
| header20 = {{#if:{{{embed|}}}||{{#if:{{{location|}}}{{{country|}}}{{{state|}}}{{{region|}}}{{{district|}}}{{{city|}}}{{{boundaries|}}}{{{coordinates|}}}{{{coords|}}}{{{topo|}}}{{{towns|}}}{{{traversed|}}}{{{range|}}}{{{watercourses|}}}|Geography}} }}
| label5 = Width
| data5 = {{{width|}}}
 
| label6 class21 = Arealabel
| data6 label21 = {{{area|}}}Location
| data1data21 = {{#if:{{{map|}}}|{{#if:{{{map_caption|}}}|{{{location|}}} }}|{{{location|}}} }}
 
| label7 class22 = Depthlabel
| label22 = {{#if:{{{country_type|}}}|{{{country_type}}}|{{#if:{{{country1|}}}|Countries|Country}} }}
| data7 = {{{depth|}}}
| data22 = {{#if:{{{country4|}}}|{{Collapsible list|framestyle=border:none; padding:0;|title=List|1={{{country|}}}|2={{{country1|}}}|3={{{country2|}}}|4={{{country3|}}}|5={{{country4|}}}|6={{{country5|}}}|7={{{country6|}}}|8={{{country7|}}}|9={{{country8|}}}|10={{{country9|}}}|11={{{country10|}}}|12={{{country11|}}}|13={{{country12|}}}|14={{{country13|}}}|15={{{country14|}}}|16={{{country15|}}}|17={{{country16|}}}|18={{{country17|}}}|19={{{country18|}}} }}|{{enum|{{{country|}}}|{{{country1|}}}|{{{country2|}}}|{{{country3|}}} }} }}
 
| class23 = label
| header8 = {{#if:{{{type|}}}{{{age|}}}|Geology}}
| label23 = {{#if:{{{state_type|}}}|{{{state_type}}}|{{#if:{{{state1|}}}|States|State}}}}
| data23 = {{#if:{{{state4|}}}|{{Collapsible list|framestyle=border:none; padding:0;|title=List|1={{{state|}}}|2={{{state1|}}}|3={{{state2|}}}|4={{{state3|}}}|5={{{state4|}}}|6={{{state5|}}}|7={{{state6|}}}|8={{{state7|}}}|9={{{state8|}}}|10={{{state9|}}}|11={{{state10|}}}|12={{{state11|}}}|13={{{state12|}}}|14={{{state13|}}}|15={{{state14|}}}|16={{{state15|}}}|17={{{state16|}}}|18={{{state17|}}}|19={{{state18|}}} }}|{{enum|{{{state|}}}|{{{state1|}}}|{{{state2|}}}|{{{state3|}}} }} }}
 
| label9 class24 = Typelabel
| data9 label24 = {{#if:{{{typeregion_type|}}}
| {{{region_type}}}
| {{#if:{{{state|}}}
| {{#if:{{{region1|}}}|Regions|Region}}
| {{#if:{{{region1|}}}|States/Provinces|State/Province}} }} }}
| data24 = {{#if:{{{region4|}}}|{{Collapsible list|framestyle=border:none; padding:0;|title=List|1={{{region|}}}|2={{{region1|}}}|3={{{region2|}}}|4={{{region3|}}}|5={{{region4|}}}|6={{{region5|}}}|7={{{region6|}}}|8={{{region7|}}}|9={{{region8|}}}|10={{{region9|}}}|11={{{region10|}}}|12={{{region11|}}}|13={{{region12|}}}|14={{{region13|}}}|15={{{region14|}}}|16={{{region15|}}}|17={{{region16|}}}|18={{{region17|}}}|19={{{region18|}}}|20={{{region19|}}}|21={{{region20|}}}|22={{{region21|}}}|23={{{region22|}}}|24={{{region23|}}} }}|{{enum|{{{region|}}}|{{{region1|}}}|{{{region2|}}}|{{{region3|}}} }} }}
 
| label10 class25 = Agelabel
| label25 = {{#if:{{{district_type|}}}|{{{district_type}}}|{{#if:{{{district1|}}}|Districts|District}} }}
| data10 = {{{age|}}}
| data25 = {{#if:{{{district4|}}}|{{Collapsible list|framestyle=border:none; padding:0;|title=List|1={{{district|}}}|2={{{district1|}}}|3={{{district2|}}}|4={{{district3|}}}|5={{{district4|}}}|6={{{district5|}}}|7={{{district6|}}}|8={{{district7|}}}|9={{{district8|}}}|10={{{district9|}}}|11={{{district10|}}}|12={{{district11|}}}|13={{{district12|}}}|14={{{district13|}}}|15={{{district14|}}}|16={{{district15|}}}|17={{{district16|}}}|18={{{district17|}}}|19={{{district18|}}} }}|{{enum|{{{district|}}}|{{{district1|}}}|{{{district2|}}}|{{{district3|}}} }} }}
 
| header11label26 = {{#if:{{{embedcity_type|}}}||{{#if:{{{boundaries|city_type}}}|Population {{{coordinates|}}}#if:{{{topocity1|}}}{{{towns|}}}{{{traversed|}}}{{{rangecenters|center}}}|Geography}} }}
| data26 = {{#if:{{{city4|}}}|{{Collapsible list|framestyle=border:none; padding:0;|title=List|1={{{city|}}}|2={{{city1|}}}|3={{{city2|}}}|4={{{city3|}}}|5={{{city4|}}}|6={{{city5|}}}|7={{{city6|}}}|8={{{city7|}}}|9={{{city8|}}}|10={{{city9|}}}|11={{{city10|}}}|12={{{city11|}}}|13={{{city12|}}}|14={{{city13|}}}|15={{{city14|}}}|16={{{city15|}}}|17={{{city16|}}}|18={{{city17|}}}|19={{{city18|}}} }}|{{enum|{{{towns|{{{city|}}}}}}|{{{city1|}}}|{{{city2|}}}|{{{city3|}}} }} }}
 
| label12 label27 = BoundedBorders byon
| data27 = {{#if:{{{border4|}}}|{{Collapsible list|framestyle=border:none; padding:0;|title=List|1={{{border|}}}|2={{{border1|}}}|3={{{border2|}}}|4={{{border3|}}}|5={{{border4|}}}|6={{{border5|}}}|7={{{border6|}}}|8={{{border7|}}}|9={{{border8|}}}|10={{{border9|}}}|11={{{border10|}}}}}|{{enum|{{{boundaries|{{{border|}}}}}}|{{{border1|}}}|{{{border2|}}}|{{{border3|}}} }} }}
| data12 = {{{boundaries|}}}
 
| label13label28 = [[Geographic coordinate system|Coordinates]]
| data28 = {{#if:{{{coordinates|}}}{{{coords|}}}|{{#invoke:Coordinates|coordinsert|{{ifempty|{{{coordinates|}}}|{{{coords|}}}}}|type:river|{{#if:{{{length_km|}}}{{{length_mi|}}}{{{width_km|}}}{{{width_mi|}}}{{{area_mi2|}}}{{{area_km2|}}}|dim:{{Infobox dim|length_km={{{length_km|}}}|length_mi={{{length_mi|}}}|width_km={{{width_km|}}}|width_mi={{{width_mi|}}}|area_mi2={{{area_mi2|}}}|area_km2={{{area_km2|}}}}}}}}}<!--
| data13 = {{ifempty|{{{coordinates|}}}|{{{coords|}}}}}{{ifempty|{{{coordinates_ref|}}}|{{{coords_ref|}}} }}
-->&thinsp;{{ifempty|{{{coordinates_ref|}}}|{{{coords_ref|}}} }} }}
 
|label14label29 = [[Topographic map|Topo map]]
|data14data29 = {{{topo|}}}
 
|label15label30 = Mountain range
|data15data30 = {{{range|}}}
 
|label17label31 = Traversed by
|label16 = Population centers
|data16data31 = {{{townstraversed|}}}
 
|label32 = {{#if:{{{river1|}}}{{{watercourses|}}}|Rivers|River}}
|label17 = Traversed by
|data32 = {{#if:{{{river4|}}}|{{Collapsible list|framestyle=border:none; padding:0;|title=List|1={{{river|}}}|2={{{river1|}}}|3={{{river2|}}}|4={{{river3|}}}|5={{{river4|}}}|6={{{river5|}}}|7={{{river6|}}}|8={{{river7|}}}|9={{{river8|}}}|10={{{river9|}}} }}|{{enum|{{{watercourses|{{{river|}}}}}}|{{{river1|}}}|{{{river2|}}}|{{{river3|}}} }} }}
|data17 = {{{traversed|}}}
 
|label33 = {{#if:{{{lake1|}}}|Lakes|Lake}}
|label18 = Watercourses
|data33 = {{#if:{{{lake4|}}}|{{Collapsible list|framestyle=border:none; padding:0;|title=List|1={{{lake|}}}|2={{{lake1|}}}|3={{{lake2|}}}|4={{{lake3|}}}|5={{{lake4|}}}|6={{{lake5|}}}|7={{{lake6|}}}|8={{{lake7|}}}|9={{{lake8|}}}|10={{{lake9|}}} }}|{{enum|{{{lake|}}}|{{{lake1|}}}|{{{lake2|}}}|{{{lake3|}}} }} }}
|data18 = {{{watercourses|}}}
 
|below = {{{footnotes|}}}
 
}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using infobox valley with unknown parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox valley]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| age | area | area_km2 | area_mi2 | area_note | border | border1 | border2 | border3 | border4 |border5 | border6 | border7 | border8 | border9 | border10 | boundaries | city | city1 | city2 | city3 | city4 | city5 | city6 | city7 | city8 | city9 | city10 | city11 |city12 | city13 | city14 | city15 | city16 | city17 | city18 | city_type | coordinates | coordinates_ref | coords | coords_ref | | country | country1 | country2 | country3 |country4 | country5 | country6 | country7 | country8 | country9 | country10 | country11 | country12 | country13 | country14 | country15 | country16 | country17 | country18 |country_type | depth | depth_m | depth_ft | depth_note | direction | district | district1 | district2 | district3 | district4 | district5 | district6 | district7 | district8| district9 | district10 | district11 | district12 | district13 | district14 | district15 | district16 | district17 | district18 | district_type | elevation | elevation_ft | elevation_m | elevation_ref | embed | footnotes | image_map | label | label_position | length | length_km | length_mi | length_note | length_orientation | location | map | map_alt | map_caption | map_image | map_size | map_width | mapsize | name | native_name | native_name_lang | orientation | other_name | photo | photo_alt | photo_caption | photo_size | photo_width | range | region | region1 | region2 | region3 | region4 | region5 | region6 | region7 | region8 | region9 | region10 | region11 | region12 |region13 | region14 | region15 | region16 | region17 | region18 | region19 | region20 | region21 | region22 | region23 | region_type | relief | toporiver | river1 | river2 |river3 | river4 | river5 | river6 | river7 | river8 | river9 | lake | lake1 | lake2 | lake3 | lake4 | lake5 | lake6 | lake7 | lake8 | lake9 | state | state1 | state2 |state3 | state4 | state5 | state6 | state7 | state8 | state9 | state10 | state11 | state12 | state13 | state14 | state15 | state16 | state17 | state18 | state_type | topo |towns | traversed | translation | type | watercourses | width | width_mi | width_km | width_note | width_orientation
}}<noinclude>
{{documentation}}
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3148409" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്