മൈം (MIME) തിരയൽ

ഈ താൾ പ്രമാണങ്ങളെ അവയുടെ മൈം (MIME)-തരം അനുസരിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു: നൽകേണ്ടവിധം: പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/ഉപതരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/*, ഉദാ:image/jpeg.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (ഡൗൺലോഡ്) 180px-IIT Delhi logo.gif . . 180 × 180 . . 22 കെ.ബി. . . George21 . . 15:13, 8 ഫെബ്രുവരി 2014
 2. (ഡൗൺലോഡ്) 1 Gorkha Regiment Insignia.gif . . 250 × 172 . . 4 കെ.ബി. . . AswiniKP . . 07:48, 18 മാർച്ച് 2015
 3. (ഡൗൺലോഡ്) AAMACHAL-KRISHNAN 20120218111118.gif . . 94 × 113 . . 9 കെ.ബി. . . Fotokannan . . 22:59, 18 ഫെബ്രുവരി 2012
 4. (ഡൗൺലോഡ്) AU 2012091807 31 19.gif . . 120 × 163 . . 15 കെ.ബി. . . Drajay1976 . . 17:45, 11 മാർച്ച് 2014
 5. (ഡൗൺലോഡ്) A Thousand Splendid Suns.gif . . 220 × 338 . . 52 കെ.ബി. . . Arunsunilkollam . . 13:00, 8 ഫെബ്രുവരി 2016
 6. (ഡൗൺലോഡ്) Aana Valarthiya Vanampadiy.gif . . 150 × 169 . . 25 കെ.ബി. . . Kaitha Poo Manam . . 09:13, 31 ഡിസംബർ 2017
 7. (ഡൗൺലോഡ്) Aanaval Mothiram.gif . . 232 × 309 . . 28 കെ.ബി. . . Sreejithk2000 . . 13:19, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2010
 8. (ഡൗൺലോഡ്) Abdul Salam.gif . . 250 × 353 . . 79 കെ.ബി. . . Raghith . . 06:08, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2011
 9. (ഡൗൺലോഡ്) Abhinayam.gif . . 169 × 150 . . 22 കെ.ബി. . . Sreejithk2000 . . 18:47, 5 ഫെബ്രുവരി 2011
 10. (ഡൗൺലോഡ്) Adayalam.gif . . 150 × 169 . . 21 കെ.ബി. . . PrasanthR . . 06:47, 27 ഫെബ്രുവരി 2013
 11. (ഡൗൺലോഡ്) Agmark.gif . . 200 × 200 . . 16 കെ.ബി. . . Manojk . . 08:34, 11 ജൂൺ 2013
 12. (ഡൗൺലോഡ്) Akbar Allahabadi.gif . . 438 × 512 . . 25 കെ.ബി. . . Drajay1976 . . 12:35, 12 മാർച്ച് 2014
 13. (ഡൗൺലോഡ്) Alice in Wonderland (2005 film).gif . . 190 × 183 . . 20 കെ.ബി. . . Sreejithk2000 . . 16:23, 30 നവംബർ 2010
 14. (ഡൗൺലോഡ്) Alisa Selezneva.gif . . 396 × 578 . . 13 കെ.ബി. . . Vengolis . . 06:25, 27 മാർച്ച് 2016
 15. (ഡൗൺലോഡ്) Annamalaembl.gif . . 286 × 124 . . 8 കെ.ബി. . . Sidheeq . . 22:18, 13 ജൂൺ 2008
 16. (ഡൗൺലോഡ്) Ashoka mauryan empire.GIF . . 400 × 337 . . 11 കെ.ബി. . . Lijujacobk . . 00:44, 14 ഫെബ്രുവരി 2007
 17. (ഡൗൺലോഡ്) AssamRegimentInsignia.GIF . . 155 × 133 . . 14 കെ.ബി. . . AswiniKP . . 09:16, 18 മാർച്ച് 2015
 18. (ഡൗൺലോഡ്) Bhoothakkannadi.gif . . 150 × 169 . . 19 കെ.ബി. . . Rojypala . . 14:30, 12 സെപ്റ്റംബർ 2011
 19. (ഡൗൺലോഡ്) Bibhutibhushan.gif . . 86 × 105 . . 8 കെ.ബി. . . Rameshng . . 13:44, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009
 20. (ഡൗൺലോഡ്) Bihar Regiment Insignia.gif . . 136 × 155 . . 16 കെ.ബി. . . AswiniKP . . 09:34, 18 മാർച്ച് 2015
 21. (ഡൗൺലോഡ്) Brigade of the Guards Insignia.gif . . 155 × 133 . . 8 കെ.ബി. . . AswiniKP . . 07:52, 18 മാർച്ച് 2015
 22. (ഡൗൺലോഡ്) BtRanadive.gif . . 144 × 178 . . 23 കെ.ബി. . . Manuspanicker . . 15:31, 8 ജൂലൈ 2014
 23. (ഡൗൺലോഡ്) CHANTHA-.gif . . 150 × 146 . . 17 കെ.ബി. . . Rojypala . . 11:23, 14 ജൂലൈ 2011
 24. (ഡൗൺലോഡ്) CSIR-LOGO.gif . . 236 × 238 . . 22 കെ.ബി. . . Rojypala . . 15:00, 6 ഒക്ടോബർ 2011
 25. (ഡൗൺലോഡ്) Cat in the hat.gif . . 329 × 475 . . 107 കെ.ബി. . . Irvin calicut . . 10:56, 5 ഏപ്രിൽ 2017
 26. (ഡൗൺലോഡ്) Cec logo.gif . . 109 × 105 . . 4 കെ.ബി. . . Sreejithvj . . 14:00, 9 മേയ് 2007
 27. (ഡൗൺലോഡ്) ChakDePoster.GIF . . 300 × 186 . . 38 കെ.ബി. . . Rameshng . . 05:47, 17 ജനുവരി 2009
 28. (ഡൗൺലോഡ്) Chandralekha (1997 film).gif . . 150 × 169 . . 21 കെ.ബി. . . Wikiwriter . . 17:39, 30 നവംബർ 2013
 29. (ഡൗൺലോഡ്) Chathikkatha Chanthu.gif . . 181 × 195 . . 24 കെ.ബി. . . Sreejithk2000 . . 18:03, 30 നവംബർ 2010
 30. (ഡൗൺലോഡ്) Clubfm.gif . . 350 × 215 . . 28 കെ.ബി. . . Vishnuar~mlwiki . . 14:55, 19 ജനുവരി 2010
 31. (ഡൗൺലോഡ്) Cochinel.gif . . 341 × 228 . . 18 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 10:13, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2007
 32. (ഡൗൺലോഡ്) DIAL.gif . . 164 × 47 . . 3 കെ.ബി. . . Rameshng . . 11:34, 30 സെപ്റ്റംബർ 2008
 33. (ഡൗൺലോഡ്) Dogra Regiment Insignia.gif . . 155 × 133 . . 11 കെ.ബി. . . AswiniKP . . 08:43, 18 മാർച്ച് 2015
 34. (ഡൗൺലോഡ്) Donald Duck1.gif . . 135 × 188 . . 3 കെ.ബി. . . Anoopan . . 14:26, 3 നവംബർ 2007
 35. (ഡൗൺലോഡ്) EPFO official logo.gif . . 167 × 165 . . 5 കെ.ബി. . . Davidjose365 . . 12:30, 13 സെപ്റ്റംബർ 2019
 36. (ഡൗൺലോഡ്) Fc kochin.gif . . 184 × 125 . . 7 കെ.ബി. . . Anoopan . . 12:19, 2 ഡിസംബർ 2007
 37. (ഡൗൺലോഡ്) G1 u8370 iqbal.gif . . 186 × 216 . . 29 കെ.ബി. . . ബിപിൻ . . 05:46, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013
 38. (ഡൗൺലോഡ്) GECB Logo.gif . . 138 × 117 . . 5 കെ.ബി. . . Jigesh . . 08:49, 15 ജനുവരി 2011
 39. (ഡൗൺലോഡ്) Garhwal Rifles Isignia.gif . . 133 × 155 . . 6 കെ.ബി. . . AswiniKP . . 08:45, 18 മാർച്ച് 2015
 40. (ഡൗൺലോഡ്) Gmail Labs.gif . . 1,111 × 854 . . 81 കെ.ബി. . . Deepugn . . 08:55, 17 നവംബർ 2009
 41. (ഡൗൺലോഡ്) GurujiLogo.gif . . 65 × 65 . . 896 ബൈ . . Rojypala . . 11:17, 22 ഫെബ്രുവരി 2011
 42. (ഡൗൺലോഡ്) HMI logo.gif . . 132 × 122 . . 14 കെ.ബി. . . AswiniKP . . 12:47, 29 ഏപ്രിൽ 2013
 43. (ഡൗൺലോഡ്) Handala.gif . . 300 × 501 . . 17 കെ.ബി. . . Simynazareth . . 20:16, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2007
 44. (ഡൗൺലോഡ്) Holy-see-of-cilicia-coat-of-arms.gif . . 283 × 283 . . 20 കെ.ബി. . . Rojypala . . 18:15, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011
 45. (ഡൗൺലോഡ്) HrishikeshMukherjee.gif . . 294 × 384 . . 43 കെ.ബി. . . Anoopan . . 06:14, 25 ജൂൺ 2008
 46. (ഡൗൺലോഡ്) Ibb.gif . . 250 × 290 . . 6 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 19:39, 26 മേയ് 2008
 47. (ഡൗൺലോഡ്) Iimklogo.gif . . 85 × 85 . . 4 കെ.ബി. . . Anoopan . . 09:39, 25 ഒക്ടോബർ 2009
 48. (ഡൗൺലോഡ്) Infoboxdoubt.gif . . 455 × 369 . . 11 കെ.ബി. . . Deepugn . . 22:27, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2006
 49. (ഡൗൺലോഡ്) Isro logo.gif . . 210 × 169 . . 5 കെ.ബി. . . Anoopan . . 13:54, 17 ഫെബ്രുവരി 2010
 50. (ഡൗൺലോഡ്) JAK LI Regiment Insignia.gif . . 155 × 133 . . 5 കെ.ബി. . . AswiniKP . . 09:45, 18 മാർച്ച് 2015

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൈംതിരയൽ/image/gif" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്