പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം ഉപയോക്താവ് വിവരണം
20:47, 29 നവംബർ 2020 K. Mahabala Bhandari.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= കെ. മഹാബല ഭണ്ഡാരി |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു മുൻ നിയമസഭാഗമായിരുന്നു കെ. മഹാബല ഭണ്ഡാരി. |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m362.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
15:19, 29 നവംബർ 2020 Sky map 2020 december.svg (പ്രമാണം) 209 കെ.ബി. Shajiarikkad അക്ഷരവലിപ്പം ക്രമീകരിച്ചു.
21:14, 28 നവംബർ 2020 Prahladan Gopalan.jpg (പ്രമാണം) 90 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= പ്രഹ്ലാദൻ ഗോപാലൻ |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ ഗോപാലൻ. |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m362.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
21:52, 27 നവംബർ 2020 N. Kunjuraman.jpg (പ്രമാണം) 71 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= എൻ. കുഞ്ഞുരാമൻ |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു എൻ. കുഞ്ഞുരാമൻ. |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m362.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
18:18, 26 നവംബർ 2020 P. Madhavan.jpg (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= പി. മാധവൻ (രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകൻ) |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു പി. മാധവൻ. |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m384.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
20:43, 24 നവംബർ 2020 M. Kunhikannan Nambiar.jpg (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. Kiran Gopi == ചുരുക്കം == {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= എം. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നമ്പ്യാർ |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു എം. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നമ്പ്യാർ. |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m339.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
20:46, 23 നവംബർ 2020 N.S. Krishna Pillai.jpg (പ്രമാണം) 25 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= എൻ.എസ്. കൃഷ്ണപിള്ള |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു എൻ.എസ്. കൃഷ്ണപിള്ള. |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m301.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
19:51, 22 നവംബർ 2020 K. Krishna Pillai.jpg (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= കെ. കൃഷ്ണപിള്ള |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു കെ. കൃഷ്ണപിള്ള. |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m300.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
15:56, 20 നവംബർ 2020 Logo of Raaj Kamal Films International.png (പ്രമാണം) 6 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{Logo fur |Article = രാജ് കമൽ ഫിലിംസ് ഇന്റർനാഷണൽ |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = തിരിച്ചറിയൽ |Owner = രാജ് കമൽ ഫിലിംസ് ഇന്റർനാഷണൽ |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = Facebook |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product --...
11:23, 15 നവംബർ 2020 Ambadi ikkavamma.png (പ്രമാണം) 97 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= അമ്പാടി ഇക്കാവമ്മ |വിവരണം= അമ്പാടി ഇക്കാവമ്മ |ഉറവിടം= http://www.keralaculture.org/historic-heritage-gallery/ambadi-ikkavamma/749 |ഖണ്ഡിക= അതെ |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= ഇൻഫോബോക്സ് |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }} {{Non-free fair use in|അമ്പാടി ഇക്കാവമ്മ}}
09:45, 15 നവംബർ 2020 Everton FC logo.svg (പ്രമാണം) 83 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = എവർട്ടൺ എഫ്.സി. |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=43647362 |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Mus...
08:23, 15 നവംബർ 2020 Aston Villa FC crest (2016).svg (പ്രമാണം) 16 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = ആസ്റ്റൺ വില്ല എഫ്.സി. |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=58362849 |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!...
18:10, 14 നവംബർ 2020 Leeds United F.C. logo.svg (പ്രമാണം) 44 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്.സി. |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=64652529 |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose =...
09:54, 14 നവംബർ 2020 Sheffield United FC logo.svg (പ്രമാണം) 17 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്.സി. |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്.സി. |Owner = By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=32956978 |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്.സിയുടെ ലോഗോ |Source = https://...
17:14, 8 നവംബർ 2020 Asia Cup 2018 Logo.jpg (പ്രമാണം) 22 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= |വിവരണം= |ഉറവിടം= |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
15:38, 8 നവംബർ 2020 Manjappada logo.png (പ്രമാണം) 367 കെ.ബി. Kiran Gopi File:Manjappada_logo.png
17:13, 6 നവംബർ 2020 K.G. Karunakara Menon.jpg (പ്രമാണം) 32 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= കെ.ജി. കരുണാകര മേനോൻ |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു കെ.ജി. കരുണാകര മേനോൻ |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m284.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
16:45, 5 നവംബർ 2020 C.K. Harichandran Nair.jpg (പ്രമാണം) 31 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= സി.കെ. ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ നായർ |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു സി.കെ. ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ നായർ |ഉറവിടം= http://www.niyamasabha.org/codes/members/m216.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
17:38, 4 നവംബർ 2020 G. Chandrasekhara Pillai.jpg (പ്രമാണം) 12 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ജി. ചന്ദ്രശേഖര പിള്ള |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു ജി. ചന്ദ്രശേഖര പിള്ള |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/legislatorsupto2006.pdf |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
16:37, 3 നവംബർ 2020 T.A. Dharmaraja Iyer.jpg (പ്രമാണം) 8 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ടി.എ. ധർമ്മരാജ അയ്യർ |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു ടി.എ. ധർമ്മരാജ അയ്യർ |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/legislatorsupto2006.pdf |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
22:27, 2 നവംബർ 2020 Malethu Gopinatha Pillai.jpg (പ്രമാണം) 37 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= മാലേത്ത് ഗോപിനാഥപിള്ള |വിവരണം= കേരളാ നിയമസഭയിലെ ഒരു മുൻ സാമാജികനായിരുന്നു മാലേത്ത് ഗോപിനാഥപിള്ള |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m195.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
19:31, 2 നവംബർ 2020 E. Chandrasekharan Nair.jpg (പ്രമാണം) 23 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം=ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ |വിവരണം= കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ മന്ത്രിയായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ |ഉറവിടം= http://www.stateofkerala.in/niyamasabha/e_chandrasekharan_nair.php |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
16:23, 2 നവംബർ 2020 V.P.C. Thangal.jpg (പ്രമാണം) 6 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= വി.പി.സി. തങ്ങൾ |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു ചെറുകോയ തങ്ങൾ |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/legislatorsupto2006.pdf |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
16:57, 1 നവംബർ 2020 N. Bhaskaran Nair.jpg (പ്രമാണം) 30 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= എൻ. ഭാസ്കരൻ നായർ |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്നു എൻ. ഭാസ്കരൻ നായർ |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m088.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
17:42, 31 ഒക്ടോബർ 2020 P.C. Balakrishnan Nambiar.jpg (പ്രമാണം) 32 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= പി.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു പി.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m069.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
18:36, 30 ഒക്ടോബർ 2020 K. Balakrishna Menon.jpg (പ്രമാണം) 32 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= കെ. ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു കെ. ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m061.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
07:30, 30 ഒക്ടോബർ 2020 Enforcement Directorate.svg (പ്രമാണം) 82 കെ.ബി. Saul0fTarsus {{Logo fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product --> |Replaceability =...
19:25, 29 ഒക്ടോബർ 2020 C.K. Balakrishnan.jpg (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= സി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു സി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ. |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m065.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
17:05, 29 ഒക്ടോബർ 2020 Eravankara Gopala Kurup.jpg (പ്രമാണം) 34 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ഇറവങ്കര ഗോപാലക്കുറുപ്പ് |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു ഇറവങ്കര ഗോപാലക്കുറുപ്പ്. |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m179.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
14:07, 29 ഒക്ടോബർ 2020 Tharangini Logo.png (പ്രമാണം) 57 കെ.ബി. SidhardhRamesh {{Logo fur |Article = തരംഗിണി_സ്റ്റുഡിയോ |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = തരംഗിണി മ്യൂസിക് കമ്പനിയുടെ ലോഗോ |Source = http://www.tharangni.com |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product -...
05:41, 26 ഒക്ടോബർ 2020 കേതവസ്.svg (പ്രമാണം) 59 കെ.ബി. Shajiarikkad {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = കേതവസ്സിന്റെ ചിത്രം |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }} വർഗ്ഗം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം വർഗ്ഗം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം വിക്കിപദ്ധതി
04:04, 26 ഒക്ടോബർ 2020 Sky map 2020 november.svg (പ്രമാണം) 217 കെ.ബി. Shajiarikkad {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = 2020 നവംബർ 15ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യം. |ഉറവിടം = സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയ കെസ്റ്റാർസ് ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചത് |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
07:26, 15 ഒക്ടോബർ 2020 Swarnachamaram poster.jpg (പ്രമാണം) 15 കെ.ബി. Rojypala  
23:55, 13 ഒക്ടോബർ 2020 സിനിമ മുഖവും മുഖംമൂടിയും .png (പ്രമാണം) 169 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = സിനിമ മുഖവും മുഖംമൂടിയും |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = സിനിമ മുഖവും മുഖംമൂടിയും |Author = ഡോ. രാജേഷ് എം.ആർ |Publisher = കേരള ഭാഷാ ഇൻസിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source...
23:23, 13 ഒക്ടോബർ 2020 CINEMA SANDARBHANGAL .png (പ്രമാണം) 76 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = സിനിമാ സന്ദർഭങ്ങൾ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = സിനിമാ സന്ദർഭങ്ങൾ |Author = ഡോ.പി.കെ. രാജശേഖരൻ |Publisher = ഡി.സി.ബുക്സ് |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://dcbookstore....
06:32, 11 ഒക്ടോബർ 2020 Appalachian State University logo 2.png (പ്രമാണം) 7 കെ.ബി. Rojypala ==Summary== {{Non-free use rationale logo|Article=Appalachian State University|Use=Infobox}} ==Licensing== {{Non-free logo|image has rationale=yes}} ==History of File:Asu.gif== *2007-12-20T00:09:11Z DerHexer (Talk | contribs) (310 bytes) ''(<nowiki>Reverted edits by Polbot (talk) to last version by Cydebot</nowiki>)'' *2007-12-19T23:07:47Z Polbot ([...
05:45, 10 ഒക്ടോബർ 2020 Ponkunnam Varkey.jpg (പ്രമാണം) 5 കെ.ബി. Rojypala == പകർപ്പവകാശ വിവരങ്ങൾ == {{Non-free fair use in|പൊൻകുന്നം വർക്കി}} {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |വിവരണം=പൊൻകുന്നം വർക്കി |ഉറവിടം=https://www.dailymotion.com/video/xe0p56 |ലേഖനം=പൊൻകുന്നം വർക്കി |ഖണ്ഡിക=ആമുഖം |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ=അതെ |ലക്ഷ്യം=മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ, അത്തരമൊരു ചിത്രം ലഭിക്കുന്നതുവരെ, പ്രസ്തുതവ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിൽ ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യായോപയോഗമാണെന്ന് കരുതുന്നു |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്=ഇല്ല |മറ്റു വിവരങ...
08:40, 5 ഒക്ടോബർ 2020 Sand bank sunset .JPG (പ്രമാണം) 230 കെ.ബി. Arifdoha {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
10:13, 2 ഒക്ടോബർ 2020 Jeevitham Oru Ganam.jpg (പ്രമാണം) 80 കെ.ബി. Rojypala  
08:17, 2 ഒക്ടോബർ 2020 RappadikaLute gadha.jpg (പ്രമാണം) 39 കെ.ബി. Rojypala  
08:04, 2 ഒക്ടോബർ 2020 Sarpam.jpg (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. Rojypala  
06:37, 2 ഒക്ടോബർ 2020 Nakshathrangale Kaaval (film).JPG (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. Rojypala  
01:14, 2 ഒക്ടോബർ 2020 Antony D'Cruz .png (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ആന്റണി ഡിക്രൂസ് |വിവരണം= ആന്റണി ഡിക്രൂസ് |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m041.htm |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= ഇൻഫോബോക്സ് |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }} {{Non-free fair use in|ആന്റണി ഡിക്രൂസ് }
10:38, 1 ഒക്ടോബർ 2020 Sky map 2020 oct.svg (പ്രമാണം) 155 കെ.ബി. Shajiarikkad  
08:13, 1 ഒക്ടോബർ 2020 അലികുഞ്ഞ് ശാസ്ത്രി.png (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= അലികുഞ്ഞ് ശാസ്ത്രി |വിവരണം= അലികുഞ്ഞ് ശാസ്ത്രി |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m032.htm |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= ഇൻഫോബോക്സ് |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }} {{Non-free fair use in|എം. അലികുഞ്ഞ് ശാസ്ത്രി}}
13:10, 30 സെപ്റ്റംബർ 2020 Vazhiye movie poster.jpg (പ്രമാണം) 72 കെ.ബി. Superstars8547 {{Film poster fur |Article = വഴിയെ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = Vazhiye movie poster.jpg |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = വഴിയെ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ കവർ ആർട്ട് ആണിത്. ഈ കവർ ആർട്ടിന്റെ അവകാശം ഒന്നുകിൽ വിതരണക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാധകൻ...
10:50, 30 സെപ്റ്റംബർ 2020 Sarvopari Palakkaran.jpg (പ്രമാണം) 22 കെ.ബി. Rojypala == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = Sarvopari Palakkaran | Use = Infobox | Media = film <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Sarvopari Palakkaran | Distributor = | Publisher = Rubigs Movies | Graphic Artist = | Type = | Website = | Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Header / Section --> | Other information = }} == Licensing == {{Non-free poster}}
01:01, 30 സെപ്റ്റംബർ 2020 C. F. Periera .png (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= സി.എഫ്. പെരേര |വിവരണം= സി.എഫ്. പെരേര |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m502.htm |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= ഇൻഫോബോക്സ് |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }} {{Non-free fair use in|സി.എഫ്. പെരേര}}
12:22, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020 മാത്യു വെല്ലൂർ.png (പ്രമാണം) 146 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= പി.എം. മാത്യു വെല്ലൂർ |വിവരണം= പി.എം. മാത്യു വെല്ലൂർ |ഉറവിടം= https://www.mathrubhumi.com/news/kerala/psychologist-p-m-mathew-vellore-passes-away-1.5090238 |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= ഇൻഫോബോക്സ് |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }} {{Non-free fair use in|പി.എം. മാത്യു വെല്ലൂർ}}
17:35, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020 Lace workers nagercoil.png (പ്രമാണം) 227 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ലേസ് |വിവരണം= നാഗർകോവിലിലെ ലേസ് തൊഴിലാളികൾ |ഉറവിടം= https://archive.org/stream/100YearsInTravancore?ref=ol#page/n89/mode/2up |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:പ്രമാണങ്ങളുടെ_പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്