പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം ഉപയോക്താവ് വിവരണം
15:29, 18 മേയ് 2022 Rajagopalachari - Kalki cover.tif (പ്രമാണം) 5.51 എം.ബി. Rajendu {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
15:19, 18 മേയ് 2022 Mohanamama Talk Yoga.tif (പ്രമാണം) 1,010 കെ.ബി. Rajendu {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
10:10, 13 മേയ് 2022 Robinbanerjee.JPG (പ്രമാണം) 13 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale biog | name=Robin Banerjee|birth=12 August 1908|death=6 August 2003|deceased=yes | Source = Located on the webpages of the District of Golaghat, Government of Assam at http://golaghat.gov.in/PERSONAL.HTM | Article = Robin Banerjee | Portion = | Low_resolution = Yes | Purpose=This image is being used for identification of a person whois no longer living, which is one of the subjects of an article written for nonprofit informational pu...
12:25, 10 മേയ് 2022 Set 16 - Copy.jpg (പ്രമാണം) 206 കെ.ബി. Rajendu {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
11:27, 10 മേയ് 2022 Mohandas.jpg (പ്രമാണം) 111 കെ.ബി. Rajendu {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
06:14, 10 മേയ് 2022 Sankaran nair.jpg (പ്രമാണം) 240 കെ.ബി. Rajendu {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
19:21, 9 മേയ് 2022 Colleen McCrory.jpg (പ്രമാണം) 101 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale | Article = Colleen McCrory | Description = Colleen McCrory (1949/1950 – July 1, 2007), Canadian environmental activist | Source = http://www.vws.org/ | Portion = Entire | Low resolution = Yes | Purpose = It is only being used to illustrate the article in question | Replaceability = As the subject is deceased, no free equivalent could reasonably be obtained or created to replace this media | Other information =...
10:12, 9 മേയ് 2022 Govind-Parameswaran-Nair-BOOK-COVER.jpg (പ്രമാണം) 549 കെ.ബി. Rajendu {{Film cover fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / He...
12:20, 3 മേയ് 2022 Skymap 2022 May.svg (പ്രമാണം) 257 കെ.ബി. Shajiarikkad {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = 2022 മേയ് 15ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യം. |ഉറവിടം =സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയ കെസ്റ്റാർസ് ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചത് |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
05:47, 1 മേയ് 2022 Liverpool FC.svg (പ്രമാണം) 844 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product --> |Replaceability =...
11:58, 30 ഏപ്രിൽ 2022 Go Dog Go.jpg (പ്രമാണം) 19 കെ.ബി. Martorellpedro {{Book cover fur |Article = ഗോ, ഡോഗ്. ഗോ! |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = |Author = |Publisher = |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Header /...
07:22, 16 ഏപ്രിൽ 2022 InShot 20220113 112204534.jpg (പ്രമാണം) 2.57 എം.ബി. Malakari volges {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
17:08, 15 ഏപ്രിൽ 2022 RashidJahan.jpg (പ്രമാണം) 35 കെ.ബി. PastafarianMonk {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= en:Rashid Jahan |വിവരണം= |ഉറവിടം= ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപ്പീഡിയ |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
04:36, 15 ഏപ്രിൽ 2022 EarthRights International logo.png (പ്രമാണം) 46 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = The logo of EarthRights International. |Source = https://earthrights.org/ |Article = EarthRights International |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the entity in question. |Replaceability = Any derivative work based upon the logo would be a copyright violation, so creation of a free image is not possible. |Minimality = The image size and resolution are sufficient to maintain the q...
13:08, 14 ഏപ്രിൽ 2022 YusufArakkalPic.jpg (പ്രമാണം) 41 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale | Description = Photo of Yusuf Arakkal | Source = https://www.facebook.com/Yusuf-Arakkal-1594526594145939/ | Article = Yusuf Arakkal | Portion = Part of source image | Low_resolution = Yes | Purpose = To illustrate Yusuf Arakkal | Replaceability = No other image is available | other_information = This artist passed away on 4 October 2016 }} == Licensing: == {{Non-free fair use in|Yusuf Arakkal|image has rationale=...
14:00, 12 ഏപ്രിൽ 2022 Emblem of the State of Telangana.svg (പ്രമാണം) 383 കെ.ബി. Shebejeyebeb  
13:57, 12 ഏപ്രിൽ 2022 Seal of Chhattisgarh.png (പ്രമാണം) 1.25 എം.ബി. Shebejeyebeb  
13:53, 12 ഏപ്രിൽ 2022 Goa Emblem.png (പ്രമാണം) 195 കെ.ബി. Shebejeyebeb  
04:13, 11 ഏപ്രിൽ 2022 Skymap-2022-april.svg (പ്രമാണം) 260 കെ.ബി. Shajiarikkad ദിശകൾ ചേർത്തു
15:24, 9 ഏപ്രിൽ 2022 വ്യാളം.png (പ്രമാണം) 89 കെ.ബി. Shajiarikkad {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = വ്യാളം (നക്ഷത്രരാശി) |ഉറവിടം =സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയ കെസ്റ്റാർസ് ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചത് |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
11:17, 24 മാർച്ച് 2022 Sylvia lots of happy fat women.jpeg (പ്രമാണം) 31 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale |Article = Nicole Hollander |Description = A sample of cartoon strip "Sylvia", by Nicole Hollander. |Source = From Hollander's book, The Whole Enchilada. Originally copyright 1982. |Portion = A single comic strip section of page. |Low_resolution = Yes |Purpose = Improved quality file of image already approved as fair use and shown in article on Hollander, Nicole. A demonstration of her work-style. |Replaceabili...
15:42, 23 മാർച്ച് 2022 S. Kumaran.jpg (പ്രമാണം) 47 കെ.ബി. Kiran Gopi  
08:41, 22 മാർച്ച് 2022 AChoiceOfMagic.jpg (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale |Article = A Choice of Magic |Description = 1st edition |Source = http://www.vintagechildrensbooks.com/index.php?main_page=product_info&products_id=11566 |Portion = front cover |Low_resolution = yes |Purpose = to illustrate an article concerning the book in question |Replaceability = no |other_information = }} == Licensing == {{Non-free book cover|image has rationale=yes|category=Children's fiction book cov...
23:21, 21 മാർച്ച് 2022 P.R. Krishnan.jpg (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. Kiran Gopi  
04:36, 18 മാർച്ച് 2022 FolkAndFairyTales.jpg (പ്രമാണം) 69 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale |Article = Folk and Fairy Tales |Description = 1st edition |Source = https://www.amazon.com/Folk-Fairy-Tales-Ruth-Manning-Sanders/dp/0416862705 |Portion = front cover |Low_resolution = yes |Purpose = to illustrate an article concerning the book in question |Replaceability = no |other_information = }} == Licensing == {{Non-free book cover|image has rationale=yes|category=Children's fiction book cover images}}
05:12, 14 മാർച്ച് 2022 The Nest of the Turtledove.jpg (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = Film poster for The Nest of the Turtledove |Source = https://www.imdb.com/title/tt3806596/ |Author = IMDB |Article = The Nest of the Turtledove |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Low-res image to enhance the article |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-free movie poster}}
17:52, 12 മാർച്ച് 2022 WildDance.jpg (പ്രമാണം) 21 കെ.ബി. Meenakshi nandhini The use of this album cover in the article Wild Dances (album) is believed to be fair use for the following reasons: # This reproduction of the album cover is of inferior resolution and quality than the original, and could not be used as an adequate replacement for the original. # The image is used only to represent the album in question and no free equivalent is available or could be created that would adequately give the same information. # The image is freely available from many other...
17:34, 12 മാർച്ച് 2022 25ruslana04.jpg (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. Meenakshi nandhini The use of this album cover in the articles Dyki Tantsi, is believed to be fair use, for the following reasons: # This reproduction of the album cover is of inferior resolution and quality than the original, and could not be used as an adequate replacement for the original. # The image is used only to represent the album in question and no free equivalent is available or could be created that would adequately give the same information. # The image is freely available from many other sourc...
07:40, 12 മാർച്ച് 2022 P KOYA.jpg (പ്രമാണം) 61 കെ.ബി. Navastk {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (myself) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
01:54, 12 മാർച്ച് 2022 M. Krishnan.jpg (പ്രമാണം) 25 കെ.ബി. Kiran Gopi  
10:12, 10 മാർച്ച് 2022 Thesevenravens.jpg (പ്രമാണം) 22 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale video cover | Article = The Seven Ravens (film) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = The Seven Ravens | Distributor = | released = December 2, 1937 (Germany)<br/>April 2, 1953 (USA) | Publisher = | Type = | Website = https://www.amazon.de/Die-sieben-Raben-Ferdinand-Diehl/dp/B0002V2E38 | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description...
19:04, 9 മാർച്ച് 2022 Volcano (2018) poster en.jpeg (പ്രമാണം) 65 കെ.ബി. Meenakshi nandhini Official English movie poster for the subject of Volcano (2018 film), scaled down from http://www.plutofilm.de/image/?filename=1504259524_09d6fe8%2F1528818285_1x646h3p.jpg&type_id=99 on the website of the film's international distributor. The top of the poster has a profile of a volcano on the Ukrainian steppe with the title. The middle has a field of blooming sunflowers surrounding a dark hole in which a person is in a foetal position. The bottom shows a murky seabed overlaid with vari...
12:53, 8 മാർച്ച് 2022 Abu sab.jpeg (പ്രമാണം) 286 കെ.ബി. Navastk {{Book cover fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = |Author = |Publisher = |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be spe...
10:47, 6 മാർച്ച് 2022 A saed.jpg (പ്രമാണം) 189 കെ.ബി. Navastk {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
02:34, 3 മാർച്ച് 2022 This Rain Will Never Stop 2020 film poster.jpg (പ്രമാണം) 79 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = Poster for 2020 Ukrainian documentary film ''This Rain Will Never Stop'' by director Alina Gorlova. Collage of black & white imagery linking Syria and Ukraine. |Source = https://cineuropa.org/imgCache/2020/12/07/1607343150359_0620x0866_0x0x0x0_1607343741303.jpg |Date = 2019 |Author = Tabor Production |Article = This Rain Will Never Stop |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the...
02:21, 3 മാർച്ച് 2022 Stop-Zemlia 2021 Ukrainian film poster.jpg (പ്രമാണം) 94 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = Stop-Zemlia 2021 Ukrainian film poster. The poster art copyright is believed to belong to the distributor of the film, the publisher of the film or the graphic artist. |Source = https://www.imdb.com/title/tt14028890/?ref_=ttmi_tt |Date = March, 2021 |Author = Kateryna Gornostai |Article = Stop-Zemlia (2021 film) |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceabilit...
17:28, 28 ഫെബ്രുവരി 2022 Skymap 2022 march.svg (പ്രമാണം) 188 കെ.ബി. Shajiarikkad {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = 2021 മാർച്ച് 15ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യം. |ഉറവിടം =സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയ കെസ്റ്റാർസ് ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചത് |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }} വർഗ്ഗം:നക്ഷത്രമാപ്പ് വർഗ്ഗം:നക്ഷത്രരാശികൾ
09:52, 24 ഫെബ്രുവരി 2022 Ethel Rudkin.png (പ്രമാണം) 102 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = Ethel Rudkin, folklorist and archaeologist |Source = '''Original publication''': Unknown<br/> '''Immediate source''': https://folkloremuseumsnetwork.org.uk/f/northumberland-folk?blogcategory=Museum+Objects |Author = Unknown |Article = Ethel Rudkin |Purpose = for visual identification of the person in question, at the top of their biographical article |Replaceability = There is no image on commons, or under CC-by more widely. The subject is deceased so...
11:04, 23 ഫെബ്രുവരി 2022 Journal of American Folklore.jpg (പ്രമാണം) 34 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale |Article = Journal of American Folklore |Description = A cover of the Journal of American Folklore |Source = https://www.jstor.org/journals/00218715.html |Portion = all |Low_resolution = yes |Purpose = To illustrate the article on the journal. |Replaceability = no |other_information = Publisher: University of Illinois Press on behalf of American Folklore Society }} == Licensing == {{Non-free magazine cover|i...
19:29, 22 ഫെബ്രുവരി 2022 Zemlya 1930 poster.jpg (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = Earth (1930 film) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Earth (1930 film) | Distributor = | Publisher = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = http://www.movieposterdb.com/posters/09_12/1930/21571/l_21571_3bac482b.jpg | Portion = | Low r...
19:10, 22 ഫെബ്രുവരി 2022 Frost (film).png (പ്രമാണം) 105 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale poster | Media = film | Use = Infobox | Article = Frost (2017 film) | Source = The poster art can or could be obtained from the distributor. }} ==Licensing== {{Non-free poster|image has rationale=yes}}
15:14, 21 ഫെബ്രുവരി 2022 Stith Thompson.jpg (പ്രമാണം) 60 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = Stith Thompson |Source = Archives Image no. P0021913 (https://blogs.libraries.indiana.edu/iubarchives/files/2018/01/P0021913.jpg) |Author = Unknown |Article = Stith Thompson |Purpose = For visual identification of the object of the article. The article as a whole is dedicated specifically to a discussion of this work. |Replaceability = n.a. |Minimality = This file will only be used at Stith Thompson |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-free h...
14:53, 21 ഫെബ്രുവരി 2022 Joseph Jacobs-en.jpg (പ്രമാണം) 13 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = Photo of the folklorist Joseph Jacobs, 1900. |Source = '''Original publication''': photographed by Elliott & Fry<br/> '''Immediate source''': https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw135456/Joseph-Jacobs |Author = Elliott & Fry |Article = Joseph Jacobs |Purpose = For visual identification of the person in question, at the top of his biographical article. |Replaceability = No free alternative is available. |Minimality = A single image of l...
04:46, 21 ഫെബ്രുവരി 2022 Go A - Shum.png (പ്രമാണം) 69 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale album cover |Article=Shum (song) |Use=Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name="Shum" |Artist=Go_A |Label=Rocksoulana <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Source=https://music.apple.com/us/album/%D1%88%D1%83%D0%BC-single/1548711906 }} == Licensing == {{Non-free album cover}}
11:38, 20 ഫെബ്രുവരി 2022 Let It Snow 2020 Poster.jpg (പ്രമാണം) 66 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = This is a poster for Let It Snow. The poster art copyright is believed to belong to Grindstone. |Source = https://www.imdb.com/title/tt11272898/ |Date = September 22, 2020 |Author = Grindstone Entertainment Group |Article = Let It Snow (2020 film) |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Main infobox. The image is used for identif...
11:29, 20 ഫെബ്രുവരി 2022 Feathered Dreams poster.jpg (പ്രമാണം) 29 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale poster| Article = Feathered Dreams | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Feathered Dreams | Distributor = Highlight Pictures | Publisher = | Type = | Website = http://69.195.124.75/~nollywoo/wp-content/uploads/2012/07/Feathered-Dreams-400-x-566.jpg | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = | Portion...
11:17, 20 ഫെബ്രുവരി 2022 Black Level (film).jpg (പ്രമാണം) 80 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale 2 |Description = Film poster for Black Level (film) |Source = http://arthousetraffic.com/ua/films/black-level/# |Author = IMDB |Article = Black Level (film) |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Low-res image to enhance the article |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-free movie poster|image has rationale=yes}}
11:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2022 Goodbye Golovin.jpg (പ്രമാണം) 90 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale poster |Media=film | Article = Goodbye Golovin | Use = Infobox | Name = | Distributor = H264 Distribution | Publisher = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = | Description = | Source = https://www.imdb.com/title/tt12021182/mediaviewer/rm899006209/ | Portion = | Low resolution = | Purpose = | Replaceability = | Other...
10:51, 20 ഫെബ്രുവരി 2022 Anna (2019 short film).jpg (പ്രമാണം) 68 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale poster |Media=film | Article = Anna (2019 short film) | Use = Infobox | Name = Anna | Distributor = 168 Wardour Filmworks | Publisher = Three Color Films, ESSE Production House, Blue Shadow Films | Type = | Website = | Owner = | Commentary = | Description = | Source = https://www.imdb.com/title/tt9842732/mediaviewer/rm960128512/ | Portion = | L...
10:33, 20 ഫെബ്രുവരി 2022 I Love Her (film) poster.jpg (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Non-free use rationale poster | Media = film | Use = Infobox | Article = I Love Her (film) | Source = https://www.imdb.com/title/tt3162006/ }} == Licensing == {{Non-free poster}}
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:പ്രമാണങ്ങളുടെ_പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്