അമ്പലവാസികളിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് പൊതുവാൾ. ഈ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകൾ പൊതുവാളസ്യാർ എന്നും ഭവനത്തിന് പൊതുവാട്ടിൽ എന്നും പറയുന്നു. ഉത്തര-വേദകാലഘട്ടത്തിൽ ജൈനമതത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് പൊതുവാൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അമ്പലവാസി പൊതുവാളും നായർവിഭാഗക്കാരായ പൊതുവാളും രണ്ടാണ്.ഇവർ മരുമക്കത്തായികളായിരുന്നു. അമ്പലങ്ങൾക്ക്‌ കാവൽ നിൽക്കുക എന്നതായിരുന്നു പൊതുവാൾ സമുദായക്കാരുടെ പ്രധാന കുലതൊഴിൽ. മറ്റുള്ള അമ്പലവാസി സമുദായങ്ങളെ പോലെ ഇവർക്കും(പൊതുവാൾ) നമ്പൂതിരിമാരുമായി സംബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു.

Pothuval
പൊതുവാൾ
Regions with significant populations
കേരളം
Languages
മലയാളം (മാതൃഭാഷ)
Religion

ഹിന്ദുമതം

ജൈനമതം
ബന്ധപ്പെട്ട വംശീയ ഗണങ്ങൾ
അമ്പലവാസി , നായർ

ഹൈന്ദവം
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം

ഓം

പരബ്രഹ്മം · ഓം
ചരിത്രം · ഹിന്ദു ദേവതകൾ
ഹൈന്ദവ വിഭാഗങ്ങൾ · ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ബ്രഹ്മം
മീമാംസ · വേദാന്തം ·
സാംഖ്യം · യോഗം
ന്യായം · വൈശേഷികം

ധർമ്മം · അർത്ഥം · കാമം · മോക്ഷം
കർമം · പൂജാവിധികൾ · യോഗ · ഭക്തി
മായ · യുഗങ്ങൾ · ക്ഷേത്രങ്ങൾ · ഷോഡശക്രിയകൾ

വേദങ്ങൾ · ഉപനിഷത്തുകൾ · വേദാംഗങ്ങൾ
രാമായണം · മഹാഭാരതം
ഭാഗവതം · ഭഗവത് ഗീത · പുരാണങ്ങൾ
ഐതീഹ്യങ്ങൾ · മറ്റുള്ളവ

മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ

ഹിന്ദു
ഗുരുക്കന്മാർ · ചാതുർവർണ്യം
ആയുർവേദം · ഉത്സവങ്ങൾ · നവോത്ഥാനം
ജ്യോതിഷം
വാസ്തുവിദ്യ, <> ഹിന്ദുമതവും വിമർശനങ്ങളും

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം

പ്രസിദ്ധരായ പൊതുവാൾമാർ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൊതുവാൾ&oldid=4012089" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്