പാലക്കാട് നിയമസഭാമണ്ഡലം

(പാലക്കാട് (നിയമസഭാമണ്ഡലം) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)