പട്ടണം പുരാവസ്തുഖനനം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വടക്കൻ പറവൂരിനും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമായ പട്ടണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ തന്നെ ചരിത്രഗവേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ടു്. സമകാലീനഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തിനു പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ പ്രാചീനചരിത്രത്തിൽ ഈ പ്രദേശം നിർണ്ണായകമായ ഒരു സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടു്.

21-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പ്രമുഖ ചരിത്രഗവേഷകർ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതോടെ സർക്കാരും അനുബന്ധ ഗവേഷണസ്ഥാപനങ്ങളും ഇവിടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഊർജ്ജിതമായ പുരാവസ്തു ഖനനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചു. അഭൂതപൂർവ്വമായ കണ്ടെത്തലുകളാണു് ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളതു്. കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ ഒരു വിദഗ്ദ്ധസംഘം പട്ടണത്തെ പുരാവസ്തു ഉദ്ഖനനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

നാലുമീറ്റർ ഘനത്തിൽ മണ്ണിനടിയിൽ പുതഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ പല സാമഗ്രികളും തുടർന്നും കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ദക്ഷിണേഷ്യൻ ചരിത്ര-പുരാവസ്തുഗവേഷകർക്കു് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും താൽപ്പര്യമുള്ള മേഖലകളിൽ മുൻപന്തിയിലാണു് ഇപ്പോൾ പട്ടണത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ഇതിനകം തന്നെ, ക്രി.മു. പത്താം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ക്രി.പി. പത്താം നൂറ്റാണ്ടു വരെയെങ്കിലുമുള്ള 2000 വർഷത്തെ സുദീർഘമായ ജനവാസപാരമ്പര്യം ഈ സ്ഥലത്തിനുണ്ടെന്നു് ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.[1] ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് പുരാതനകാലത്ത് ഇവിടം ഒരു റോമൻ സെറ്റിൽമെന്റ് നടന്നിരുന്നു എന്ന അനുമാനത്തോടു് അനുദിനം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്. [2].

മുസിരിസ്സിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം തിരുത്തുക

പ്രാചീന തമിഴിൽ മുചിരി എന്ന വാക്കിന് വിഭജിച്ചൊഴുക്കുക എന്നാണർത്ഥം . കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ പേര് മുചിരി എന്നാണ്. ഇത് അക്കാലത്ത് എറ്റവും വലിയ തുറമുഖം അഥവാ മുന്തിയ ചിറ അഥവാ മുന്തിയ തുറൈ, മുതുനീർ മുന്തുറൈ എന്നൊക്കെയാണ് പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നത്. വിദേശീയർ ഇതിന്റെ മുസിരിസ് എന്നു വിളിച്ചു. മുസിരിസ്‌ ഇന്ത്യയിലെ എറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖം(Premium Emporium Indiac) ആണെന്നു പ്ലിനി[1]രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌ [1]. വാല്മീകി രാമായണത്തിൽ സുഗ്രീവൻ മുരചിപട്ടണം എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതും ഇതു തന്നെയെന്നു കരുതുന്നു.[2]സംഘകാല കൃതികളിൽ ഇതു മുചിരിപട്ടണമായും [2]കുലശേഖരൻ‌മാരുടെ കാലത്ത്‌ മഹോദയപുരം എന്നും , തമിഴർ മകോതൈ, മഹൊതേവർ പട്ടിനം എന്നുമെല്ലാമായിരിക്കാം വിളിച്ചിരുന്നത്‌ എന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. മഹത്തായ കോട്ട നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ കോട്ടയുടെ പേരിൽ മാകോതൈ (കോട്ടൈ) എന്നും അതിന്റെ അധിപനെ കോതൈ, കോട്ടയ്യൻ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു എന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട്. കോട്ട നിലവിൽ വരുന്നതിനു മുൻപ് വേലി ആയിരുന്നു ഇതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് ആദികാല ചേരരാജാവിനെ മാവേലിക്കരയുടെ അധിപൻ എന്ന രീതിയിൽ മാവേലി എന്നും വിളിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പേരായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിന് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ട്.

 • കാവ്- നിന്നിരുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് കോഴിയെ കൊന്ന് (ബലി) കല്ല് മൂടുന്ന ചടങ്ങ് നടത്താറുണ്ട്. അത്തരം കല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടും കല്ലൂർ എന്ന പേരാണ് ഇങ്ങനെയായത്. [3].
 • കാളിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനു ശേഷം ഇതു കൊടുംകാളിയൂരായും പിന്നീടു വന്ന വിദേശീയർ ക്രാങ്കനൂരായും അടുത്തിടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരായും മാറി [2]
 • കണ്ണകിയുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം കൊടും നല്ലൂർ എന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആയി.
 • ഭയങ്കരമായ കൊലക്കളം എന്ന നിലയിൽ, (അതായത് സാമൂതിരിയുംകൊച്ചീരാജാവും തമ്മിൽ) 'കൊടുംകൊലൈയൂർ' എന്ന തമിഴ് വാക്കിൽ നിന്നുമാണെന്ന് മറ്റൊരു വിശ്വാസം. [4]
 • പ്രാചീന സമുദ്രസഞ്ചാരികളുടെ വർഗ്ഗമായ കോളുകൾ ഇവിടെ ധാരാളമായി കുടിയേറി പാർത്തിരുന്നു, അങ്ങനെ കൊടും കോളൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആയി പരിണമിച്ചു. [5].
 • എന്നാൽ ചരിത്രകാരനായ വി.വി.കെ. വാലത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കണ്ണകിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താൻ ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എന്നു പറയുന്ന കൊടും കല്ല് അഥവാ പാറയിൽ നിന്നോ, ജൈനക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ പറയുന്ന കല്ല് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കണം(കല്ല് എന്നാൽ ക്ഷേത്രം- ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വച്ചേറ്റവും വലുത് കൊടും കല്ല്) കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉണ്ടായത്. [6]
 • നിരവധി ശിവലിംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കോടി ലിംഗപുരം എന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു. അത് ലോപിച്ചാണ്‌ കൊടുങ്ങല്ലൂരായത്
 • ചേര ചക്രവർത്തിയുടെ പേരിൽ കൊടുങ്കോനല്ലൂർ എന്നും പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് ലോപിച്ചാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആയതെന്നും ചിലർ വാദിക്കുന്നു. ചേരരാജാക്കന്മാരുടെ പേരിനു കൂടെ മഹാരാജാവ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കൊടുങ്കോ എന്ന ചേർക്കാറുണ്ട്. കൊടുംകോൻ ഊർ ക്രാങ്കനൂർ ആയതാവാനാണു സാധ്യത.
 • ചങ്ങല പോലെ നിരവധി ചെറിയ തുരുത്തുകൾ ചേർന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച അഴി ( ചങ്ങലാഴി) അതിനെ യഹൂദർ ഷിംഗ് ലി എന്നു വിളിച്ചു.


പ്രതാപപൂർണ്ണമായിരുന്ന മുചിരിപ്പട്ടണത്തിന്റെ നാഗരികസ്വഭാവം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതിയോടു കൂടി പെട്ടെന്നു് നിശ്ചലമായി. ഇതിനുള്ള കാരണം പൂർണ്ണമായി ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ക്രി.വ. 1341 ൽ പെരിയാറ്റിലുണ്ടായ ഭീകരമായ വെള്ളപ്പൊക്കവും അതിനെത്തുടർന്നു് നദിയിലുണ്ടായ ഗതിമാറ്റവും ആകാം എന്നു് പണ്ഡിതർ അനുമാനിക്കുന്നു. മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു തുറമുഖനഗരമെന്ന പ്രാധാന്യം മുസിരിസ്സിനു നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു.. അന്തർദ്ദേശീയമായ വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ ഇതോടെ പുതുതായുണ്ടായ കൊച്ചിത്തുറമുഖത്തേക്കും രാഷ്ട്രീയകാരണങ്ങളാൽ കോഴിക്കോട്ടേക്കും പറിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടു. നാളുകൾ കടന്നുപോയപ്പോൾ മുസിരിസ് എന്നത് പഴയ പ്രതാപത്തിന്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമായി മാറുകയും ചെയ്തു.

പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ - പട്ടണം തന്നെയായിരുന്നോ പുരാതന മുചിറിപ്പട്ടണം? തിരുത്തുക

 
പ്യൂട്ടിങ്ങെർ ഭൂപടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരാതന റോമൻ ഭൂപടത്തിൽ മുസിരിസിന്റെ ചിത്രീകരണം

മുസിരിസ് എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരമാണ്. AD 1000 ലെ ജൂത ശാസനമാണ് മുസിരിസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തന്നെയാണെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രേഖ. പ്യൂട്ടിങ്ങർ ഭൂപടത്തിൽ മുസിരിസിന് താഴെയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അറബികടലാണ്. മുസിരിസിന്റെ ഏറ്റവും വലതു വശത്തായാണ് പെരിയാർ നദി ഒഴുക്കുന്നത്. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് 12 Km അകലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ' പട്ടണം' എന്ന പ്രദേശം നിലകൊള്ളുന്നത്. അതായത് പെരിയാർ നദിയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയേയും എറണാകുളം ജില്ലയേയും വേർതിരിക്കുന്നത്. 2004ൽ ഡോ. കെ.പി. ഷാജൻ എന്ന ഭൗമപുരാവസ്തുപണ്ഡിതൻ വ്യക്തമായ ചില കാരണങ്ങളോടെ ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടു വെച്ചു. പട്ടണത്തിനു സമീപത്തിലൂടെ ഒരു 'തോട് ' ഒഴുകുന്നുണ്ടു്. ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നതനുസരിച്ച്ആ തോടിന്റെ തീരത്താണ് പട്ടണം. അതിനു പുറമേ, പട്ടണത്തിലെ ഗ്രാമീണർക്കു് മണ്ണു കുഴിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉടഞ്ഞ പാത്രങ്ങളുടേയും മറ്റു വസ്തുക്കളുടേയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഈ വസ്തുതകളിൽ നിന്നാണു് അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു യുക്തിയിലേക്കു് എത്തിച്ചേർന്നതു് [3]. ഇതേത്തുടർന്നുള്ള പഠനങ്ങളും ഉദ്ഖനനങ്ങളുമാണു് കേരള ചരിത്രഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി തുടങ്ങിവെച്ചിരിക്കുന്നതു്.

പട്ടണത്തെ നീലേശ്വരം ശിവക്ഷേത്രക്കുളത്തിനു സമീപത്തായി 45 ഹെക്ടർ വരുന്ന ഒരു ഭൂഭാഗത്ത് (10°9′24.6″N 76°12′33.08″E / 10.156833°N 76.2091889°E / 10.156833; 76.2091889) 2007ലാണു് ഈ പഠനം തുടങ്ങിവെച്ചതു്. ചരിത്രപ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഈ പഠനത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാവാൻ ദക്ഷിണേഷ്യൻ പഠനങ്ങൾക്കുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ (BASAS) എന്ന സംഘടന ഒരു അന്താരാഷ്ട്രഗവേഷക വിദഗ്ദസംഘം രൂപീകരിക്കാൻ ഇതിനകം മുൻകയ്യെടുത്തിട്ടുണ്ടു്.[4] തുടർച്ചയായി ജനവാസമുള്ള ഒരു പ്രദേശം എന്ന നിലയിൽ ഈ സ്ഥലം പുരാവസ്തുനിക്ഷേപങ്ങളുടെ നഷ്ടങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുണ്ടു്. മണലെടുപ്പും മറ്റും മൂലം പല സ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവയുടെ മൂലപ്രകൃതി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ലഭ്യമായ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനം അനുസരിച്ച് ക്രി.മു. 1000 വരെ പ്രാചീനത്വം ഈ സ്ഥലത്തെ ജനപഥങ്ങൾക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോഹയുഗ അടുക്കുകളിലെ കരി, മരം എന്നിവയിൽ നടത്തിയ AMS കാർബൺ 14 പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുമാണു് ഈ നിഗമനങ്ങൾ[5].

ചേരകാലത്തെ നാണയങ്ങൾ, അംഫോറകൾ(കുടുങ്ങിയ കഴുത്തും ഇരുവശത്തും പിടികളുമുള്ള റോമൻ മാതൃകയിലുള്ള വലിയ ഭരണികൾ), ടേറാ സിഗിലാറ്റ (ഔഷധഗുണമുള്ള പ്രത്യേകതരം വിദേശക്കളിമണ്ണു്), ചിത്രാങ്കിതമായ അർദ്ധമൂല്യ രത്നാഭരണങ്ങൾ, സ്ഫടികമുത്തുകളും മണികളും തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിനു് സാമഗ്രികളാണു് ഇതുവരെ നടത്തിയ ഖനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇതിനു പുറമേ ചുടുകട്ട ഉപയോഗിച്ച ഭിത്തികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ആറു മീറ്റർ നീളം വരുന്ന ഒറ്റത്തടി ആഞ്ഞിലി മരത്തിൽ തീർത്ത ഒരു കപ്പൽച്ചങ്ങാടവും (Wharf - ചെറിയ കപ്പലുകൾ കരയ്ക്കടുപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന പലകക്കൂട്ടുകൾ), തേക്കിൽ തീർത്ത ചങ്ങാടക്കുറ്റികളും ഈ ശേഖരത്തിലുണ്ടു്. റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതിരുകൾക്കു പുറത്തുനിന്നും ഇന്നേ വരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള റോമൻ ഭരണിക്കഷ്ണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശേഖരമാണു് 2007 മുതൽ 2009 വരെയുള്ള രണ്ടുവർഷം കൊണ്ടു മാത്രം പട്ടണം ഖനനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതു്.

ഒരു വശത്തു് ആനയും മറുവശത്ത് അമ്പും വില്ലും ചിത്രീകരിച്ച ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ചെമ്പു നാണയങ്ങൾ ഈ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒന്നാം ശതകത്തിലെ നാണയമാതൃകകളാണു് ഇവ. അതേ സമയം ഇവയെല്ലാം നേരിട്ട് റോമാ സാംരാജ്യവുമായോ ഇറ്റലിയുമായോ ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള സുശക്തമായ തെളിവുകൾ ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.[6]

2010ലും 2011ലും തുടർന്ന ഖനനത്തിൽ കൂടുതൽ പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ്, ഈയം, അപൂർവ്വമായി സ്വർണ്ണം, ഭാരതീയവും അല്ലാത്തതുമായ മൺപാത്രക്കഷ്ണങ്ങൾ[7] , ഇരുമ്പുകൊണ്ടും ചെമ്പു കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച ആണികൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിലുണ്ടു്[8]. ഏറ്റവും പ്രോത്സാഹജനകമായ കണ്ടെടുക്കലുകളിൽ ഒന്നു് ബ്രാഹ്മി ലിപിയിൽ എഴുത്തുകളുള്ള ഒരു പാത്രവക്കു് ആണു്. ചുടാത്ത കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത ഫലകങ്ങളിൽ ആദ്യമായി പട്ടണത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മാതൃകയാണിതു്.

പട്ടണത്തെ മൺപാത്രാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ക്രി.മു. 100 മുതൽ ക്രി.വ. നാലാം നൂറ്റാണ്ടു വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ ബൃഹത്തായ പ്രാമുഖ്യം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതു പട്ടണത്ത് വെച്ച് ഒരു റോമൻ സെറ്റിൽമെന്റ് നടന്നിരുന്നു എന്നാണ്.

കൂടുതൽ തെളിവുകളുടെ ആവശ്യകത തിരുത്തുക

തമിഴ്‌നാട് പുരാവസ്തുവകുപ്പിന്റെ മുൻ ഡയറക്റ്ററും കാഞ്ചീപുരം സർവ്വകലാശാലയുടെ മുൻവൈസ് ചാൻസലറും ജവഹർലാൽ നെഹ്രു സർവ്വകലാശാലയിലെ സന്ദർശക പ്രൊഫസറുമായ ഡോ. ആർ. നാഗസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പട്ടണം തന്നെയായിരുന്നു മുസിരിസ് എന്ന അനുമാനത്തിനു് ഇനിയും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടു്. 2011 ആഗസ്റ്റിൽ നടന്ന "മുസിരിസ്സ് പാരമ്പര്യവും പട്ടണം ഉദ്‌ഖനനങ്ങളും" എന്ന സെമിനാറിൽ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ധൃതി വെച്ചൊരുനിഗമനത്തിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഇത്തരത്തിൽ ഖനനം ചെയ്തു പരിശോധിക്കണം എന്നായിരുന്നു.[6]

വിമർശനങ്ങൾ തിരുത്തുക

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിനു ഉത്തരഭാരതവും വിശേഷിച്ചു ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയും  ആയി ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തേ നിരാകരിക്കുവാനും കൂടിയാണ് പട്ടണം ഖനനത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നു വന്നു[9]. റോമൻ നാണയങ്ങളുടെ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയ വള്ളുവള്ളിയിൽ ഖനനം നടത്താതെ പട്ടണം മുസിരിസ് തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിനെ ഡോ. N. M. നമ്പൂതിരി വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി[10]. തോമാശ്ലീഹാ കേരളത്തിൽ വന്നിരുന്നു എന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനു ചരിത്രസാധുത നൽകാനുള്ള ശ്രമവും വിമർശന വിധേയമായി[11]. അതുപോലെ തന്നെ 2006 വരെ പഷ്ണം കവല എന്നറിയപ്പെെെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ പട്ടണം എന്ന് പേര് മാറ്റുകയും ആ പേരിന് മുന്നിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേരായ മുസിരിസ് എന്ന പേര് വലിച്ചിഴച്ച് മുസിരിസ് പട്ടണം എന്നൊക്കെ ആക്കുകയും ചെയ്തതിനെതിരെ വാർത്താാ മാധ്യമങ്ങളും പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരൻമ്മാരുൾപ്പെടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പെരിയാറിന്റെ തീരത്തുള്ളത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആണ്. പെരിയാർ നദിയുടെ ഒരു വശത്തിലൂടെ ഒരു തോട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് . പട്ടണം എന്ന ഗ്രാമത്തിലൂടെ ആണ് ഈ തോട് ഒഴുകുന്നത്. അത്കൊണ്ട് എങ്ങനെ പട്ടണം പെരിയാറിന്റെ തീരത്താകും. പട്ടണം ഒരു തോടിന്റെ അരികിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് . അല്ലാതെ പെരിയാർ നദിയുടെ തീരത്തല്ല. അത്പോലെ തന്നെ AD 1000 ത്തിലെ കുലശേഖര രാജാവായ ഭാസ്ക്കര രവിവർമ്മൻ മഹോദയപുരത്ത്( കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് പെരുമാക്കൻമ്മാരിട്ട പേരാണ്) അഞ്ചുവണ്ണത്തിലെ ജൂൂൂത വ്യാപാരിയായ ജോസഫ് റബ്ബാന് കൊടുത്ത ജൂത ശാസനത്തിൽ അവിടെയുള്ള സ്ഥലത്തെ 'മുയിരിക്കോട് ' എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മഹോദയപുരം കൊടുങ്ങല്ലൂർ തന്നെയാണെന്ന് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. മുസിരിസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മുയിരിക്കോട് എന്ന കാര്യത്തിലും ആർക്കും സംശയമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അല്ല മുസിരിസ്. പട്ടണമെന്ന പ്രദേശമാണ് മുസിരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് യുക്ത്തി ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ M. G. S നാരായണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ചരിത്രരകാരൻമ്മാർ പുരാവസ്തു ഖനനത്തിന്റെ ചെയർമാനായ പി.ജെ ചെറിയാനോട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്.

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. "ദേശീയവാർത്തകൾ : പട്ടണം - ഇന്ത്യാസമുദ്രവലയത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഇൻഡോ-റോമൻ പുരാവസ്തുമേഖല". ദി ഹിന്ദു (ദിനപത്രം). 2009-05-03. Archived from the original on 2009-05-10. Retrieved 2011-09-19.
 2. "www.keralahistory.ac.in". www.keralahistory.ac.in. Archived from the original on 2011-09-28. Retrieved 2011-09-19.
 3. Archaeologists stumble upon Muziris
 4. http://www.basas.org.uk/groups/ports.htm Archived 2010-02-12 at the Wayback Machine. (http://www.hindu.com/2009/03/20/stories/2009032054890700.htm Archived 2012-01-28 at the Wayback Machine.
 5. Cherian, P. J. ; Prasad, G. V. Ravi ; Dutta, Koushik ; Ray, Dinesh Kr. ; Selvakumar, V. ; Shajan, K. P., "Chronology of Pattanam: a multi-cultural port site on the Malabar coast", Current Science 97(2), 236-40.
 6. 6.0 6.1 "കേരളം - കൊച്ചി വാർത്ത: പട്ടണം ഖനനം വ്യാപാരത്തിലേക്കു് കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീശുന്നു". ദ ഹിന്ദു ദിനപത്രം. 2011-08-05. Retrieved 2012-06-01.
 7. link http://beta.thehindu.com/arts/history-and-culture/article244338.ece?homepage=true[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി])
 8. "Kerala / Kochi News : Pattanam finds throw more light on trade". The Hindu. 2011-06-12. Archived from the original on 2011-06-16. Retrieved 2011-09-19.
 9. Sashibhooshan, M G (2014). കേരളചരിത്രം അപ്രിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. SPCS. p. 58. ISBN 978-93-86562-82-1.
 10. "Kodungallore is not Muziris".
 11. "Pattanam excavations prove the myth of St. Thomas".

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പട്ടണം_പുരാവസ്തുഖനനം&oldid=3660905" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്