കുറ്റിപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂർ താലൂക്കിലാണ് കുറ്റിപ്പുറം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1962-ൽ നിലവിൽ വന്ന കുറ്റിപ്പുറം ബ്ളോക്കിന് 162.43 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമാണുള്ളത്.

പ്രാന്തൻ കണ്ടൽ Loop-root mangrove ശാസ്ത്രീയ നാമം Rhizophora mucronata കുടുംബം Rhizophoraceae.  

അതിരുകൾ തിരുത്തുക

  • കിഴക്ക് - തൂതപ്പുഴ മങ്കട ബ്ളോക്ക് എന്നിവ
  • പടിഞ്ഞാറ് - തിരൂർ, താനൂർ ബ്ളോക്കുകൾ
  • വടക്ക് - മലപ്പുറം ബ്ളോക്ക്
  • തെക്ക്‌ - ഭാരതപ്പുഴ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തിരുത്തുക

  1. ആതവനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. എടയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. മാറാക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. കുറ്റിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  6. വളാഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തിരുത്തുക

ജില്ല മലപ്പുറം
താലൂക്ക് തിരൂർ
വിസ്തീര്ണ്ണം 163.43 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 173,643
പുരുഷന്മാർ 83,886
സ്ത്രീകൾ 89,757
ജനസാന്ദ്രത 1069
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1069
സാക്ഷരത 87.55%

വിലാസം തിരുത്തുക

കുറ്റിപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
തൊഴുവാനൂർ‍‍‍‍‍ - 676557
ഫോൺ : 0494 2644310
ഇമെയിൽ : bdoktpm@gmail.com

അവലംബം തിരുത്തുക