ഉടുമ്പൻചോല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
(ഉടുമ്പൻചോല എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

{


U r

അതിരുകൾതിരുത്തുക

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. സ്ളീവമല
 2. പാമ്പുപാറ
 3. ചെമ്മണ്ണാർ
 4. ഉടുമ്പൻചോല
 5. മണത്തോട്
 6. കല്ലുപാലം
 7. പാപ്പൻപാറ
 8. പാറത്തോട്
 9. വാൽപ്പാറ
 10. മാവടി
 11. പൊത്തക്കള്ളി
 12. മൈലാടുംപാറ
 13. വല്ലറക്കംപാറ
 14. തിങ്കൾക്കാട്

അവലംബംതിരുത്തുക