'ഹിരണ്യഗർഭ ( സംസ്‌കൃതം : हिरण्यगर्भः; അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ 'സ്വർണ്ണ ഗർഭപാത്രം' അഥവാ 'സ്വർണ്ണ മുട്ട', എന്നാൽ കാവ്യാത്മകമായി ഇതിനെ പ്രപഞ്ച ഗർഭപാത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു).

സ്വർണ്ണ കോസ്മിക് മുട്ടയുടെ പഹാരി പെയിന്റിംഗ് മനകു സി എഴുതിയ ഹിരണ്യഗർഭ, 1740.

"പ്രപഞ്ച ഗർഭപാത്രം" എന്ന ആശയം ആദ്യം പരാമർശിക്കുന്നത് വിശ്വകർമ്മസൂക്തത്തിൽ ആണ്. "പ്രാകൃത ഗർഭപാത്രത്തെ" ചിത്രീകരിച്ചത്, പരമമായ പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവായ വിശ്വകർമ്മന്റെ നാഭിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു, അതിൽ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു.

ഉപനിഷത്ത് പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റ ആത്മാവ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഹിരണ്യഗർഭൻ ഏകദേശം ഒരു വർത്തോളം ശൂന്യതയിൽ അഥവാ കൂരിരുട്ടിൽ നിലനിൽക്കുകയും തുടർന്ന് ക്രമേണ പൃഥി സ്വർഗം എന്ന രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപെടുകയും ചെയ്തു.

ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ യോഗ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ "സ്രഷ്ടാവ്" വേദാന്തപ്രകാരം ബ്രഹ്മമായ ഹിരണ്യഗർഭൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു.

മത്സ്യ പുരണത്തിന്റ പ്രാരംഭ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു വിവരണം നൽകുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹത്തായ വിയോഗമായ മഹാപ്രളയത്തിനുശേഷം എല്ലായിടത്തും ഇരുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ഉറക്കത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ചലിക്കുന്നതോ സ്ഥിരമോ ആയ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അപ്പോൾ സ്വയംഭൂ, സ്വയം വെളിവാകുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപ്പുറം ഉള്ള ഒന്നായിരുന്നു അത്. ആദ്യം പ്രഥമ ജലത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സൃഷ്ടിയുടെ വിത്ത് അതിലേക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. വിത്ത് ഒരു സ്വർണ്ണ ഗർഭപാത്രമായി മാറി, അതിനെ ഹിരണ്യഗർഭഃ എന്ന് പറയുന്നു, സ്വയംഭൂ ആ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാം നാരായണത്തിനകത്തും പുറത്തും വ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് നാരായണശക്തി ഉദ്‌ഘോഷിക്കുന്നു.

പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ (ദൈവം) വ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് ഈശ്വരോപനിഷത്ത് പറയുന്നു.

ഈ പ്രപഞ്ചം ആരിൽ നിന്നാണ് മുന്നേറുന്നത്, അത് ആരുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗമാണ്, അവസാനം അത് ആർക്കാണ് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് അത് ബ്രാഹ്മത്തിലേക്കാണ് എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം പറയുന്നു.

പ്രാഥമിക തത്ത്വങ്ങൾ മാത്രം രണ്ടായി തരം തിരിക്കുന്നു. അവിടെ എന്നാണ് വിരാട് പുരുഷനും, പ്രകൃതിമായയും സൃഷ്ടിയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമം ആണ്.

സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി , സംഹാരം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരിൽ ആകുന്നു. ആദിനാരായണൻ അഥവാ വിരാട് പുരുഷൻ മാത്രമാണ് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വിശ്വകർമ്മസൂക്തവും, പുരുഷസൂക്തവും, മഹാഭാഗവതവും, ഭഗവത്‌ഗീതയും, വിഷ്‌ണു മഹാപുരാണവും പറയുന്നത്‌.

ഹിര്യണ്യഗർഭ സൂക്തം

തിരുത്തുക

ഋഗ്വേദത്തിൽ സ്വയം ഭൂവായ ദൈവം അഥവാ ഹിരണ്യഗർഭൻ പ്രപഞ്ചനാഥനായി ആരംഭത്തിൽ ഉണരുകയും പ്രപഞ്ച ചരാചരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു.

അവലംബങ്ങൾ

തിരുത്തുക

പരാമർശങ്ങൾ

തിരുത്തുക
  • രേഖ ദ്വിവേദിയുടെ ഹിരണ്യഗർഭ . പ്രഭാത് പ്രകാശൻ. ISBN 8188140198 ISBN   8188140198 .
  • ഉപനിഷത്തുകളുടെയും പുരാതന ഇന്ത്യൻ മെറ്റാഫിസിക്സിന്റെയും തത്ത്വചിന്ത: ആർക്കിബാൾഡ് എഡ്വേർഡ് ഗോഗ് എഴുതിയ കൊൽക്കത്ത അവലോകനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ലേഖനപരമ്പരയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . ട്രൂബ്നർ & കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്, 1882. പേ. 164 .
  • യോഗയുടെ യഥാർത്ഥ പഠിപ്പിക്കലുകൾ: Archived 2011-05-27 at the Wayback Machine. ഡേവിഡ് ഫ്രോളി Archived 2011-05-27 at the Wayback Machine. എഴുതിയ പതഞ്ജലി മുതൽ ഹിരണ്യഗർഭത്തിലേക്ക് Archived 2011-05-27 at the Wayback Machine. .
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹിരണ്യഗർഭഃ&oldid=3914871" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്