സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക

കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളെ അവയുടെ ഉപയോഗമനുസരിച്ച് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിക്കാം. സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ ഉപയോഗവും അത് പ്രയോഗിക്കുന്ന മേഖലകളുമാണ് വർഗ്ഗീകരണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അത്തരം വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയാണിവിടെ.

ആപ്ലികേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾതിരുത്തുക

ബിസിനസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾതിരുത്തുക

ഡാറ്റ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾതിരുത്തുക

ഗ്രാഫിക്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾതിരുത്തുക

ഇന്റർനെറ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾതിരുത്തുക

മൾട്ടിമീഡിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾതിരുത്തുക

കുട്ടികൾക്കുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾതിരുത്തുക

സുരക്ഷ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾതിരുത്തുക

സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്‌വേറുകൾതിരുത്തുക

ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റങ്ങൾതിരുത്തുക

പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾതിരുത്തുക