വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ പട്ടിക

(ചലച്ചിത്ര തിരുത്തൽ ഉപാധികൾ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ പട്ടിക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർതിരുത്തുക

നോൺ-ലീനിയർ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വേർതിരുത്തുക

ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ വീഡിയോകൾ നോൺലീനിയർ രീതിയിൽ എഡിറ്റിങ്ങ് അനുവദിക്കുന്നു:

വീഡിയോ എൻകോഡിങ് ആന്റ് കൺവേർഷൻ റ്റൂൾസ്തിരുത്തുക

Proprietary softwareതിരുത്തുക

നോൺ-ലീനിയർ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വേർതിരുത്തുക

വീഡിയോ എൻകോഡിങ് ആന്റ് കൺവേർഷൻ റ്റൂൾസ്തിരുത്തുക

Closed-source freewareതിരുത്തുക

നോൺ-ലീനിയർ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വേർതിരുത്തുക

  • പിന്നാക്കിൾ വീഡിയോ സ്പിൻ (വിൻഡോസ്)

Video encoding and conversion toolsതിരുത്തുക

ഓൺലൈൻ സോഫ്റ്റ്‌വേർതിരുത്തുക

Video encoding and conversion toolsതിരുത്തുക

Media management and online video editingതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക