പ്രധാനപ്പെട്ട വെബ് ബ്രൗസറുകളുടെ പട്ടികയാണിത്.

വെബ് ബ്രൗസറുകളുടെ ചരിത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സമയരേഖ.
ആഖ്യാനരീതി ഉപയോഗം.


ട്രൈഡന്റ് അടിസ്ഥാനം തിരുത്തുക

 • അവാന്റ്
 • ബെന്റോ (വിൻ‌ആമ്പുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു)
 • എനിഗ്മ
 • ഗ്രീൻ ബ്രൗസർ
 • ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ
 • മാക്സ്തൺ
 • മെനുബോക്സ്
 • റിയൽ‌പ്ലയർ
 • ടോംറൈഡർ
 • വെബ്ബീ

ഗെക്കോ അടിസ്ഥാനം തിരുത്തുക

 • ഗ്നൂസില്ല
 • സീമങ്കി
 • കെ മെലൺ
 • മോസില്ല ഫയർഫോക്സ്
 • സ്വിഫ്റ്റ്‌ഫോക്സ്
 • ഫ്ലോക്ക് (2.6.1 വരെ ഫയർ‌ഫോക്സ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു നിലവിൽ ക്രോമിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി)
 • എപിക്
 • ഐസ്‌വീസൽ
 • ഗ്നു ഐസ്‌ക്യാറ്റ്
 • പേൽ‌ മൂൺ
 • കാമികോ
 • ഫെന്നക്ക്
 • സ്കൈഫയർ (മൊബൈലിനായി)
 • മൈക്രോബി (മൊബൈലിനായി)

കെ.എച്ച്.ടി.എം.എൽ അടിസ്ഥാനം തിരുത്തുക

 • കോൺക്വറർ
 • കോൺക്വറർ എംബഡഡ്

പ്രസ്റ്റോ അടിസ്ഥാനം തിരുത്തുക

 • നിന്റന്റോ
 • ഓപ്പറ
 • ഇന്റർ‌നെറ്റ് ചാനൽ

വെബ്‌കിറ്റ് അടിസ്ഥാനം തിരുത്തുക

 • അറോറ
 • ബോൾട്ട്
 • ഗൂഗിൾ ക്രോം
 • കൊമാഡോ ഡ്രാഗൺ
 • എപിഫാനി
 • ഫ്ലോക്ക് 3.0 മുതൽ
 • ഐക്യാബ്
 • രോക്ക്‌മെൽറ്റ്
 • ആപ്പിൾ സഫാരി
 • സ്പുട്‌നിക്ക്
 • ടീഷാർക്ക്
 • സ്റ്റീൽ
 • അൾട്രാലൈറ്റ്
 • വെബ് ഓ.എസ്
 • വെബ്‌പോസിറ്റീവ്
 • റികോൺക്വ്

ജാവ പശ്ചാത്തലം തിരുത്തുക

 • ബോൾട്ട്
 • ലോബോ
 • ഒപ്പേറ മിനി
 • യൂസീ വെബ്
 • എച്ച്.ടി.എം.എൽ യൂണിറ്റ്


മോസൈക്ക് അധിഷ്ഠിതം തിരുത്തുക

 • ഇന്റർ‌നെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ
 • നെറ്റ്സ്കേപ്

ഗെക്കോ-ട്രൈഡന്റ് അടിസ്ഥാനം തിരുത്തുക

 • കെ മെലൺ
 • സ്ലെയിപ്പ്നിർ

വെബ്‌കിറ്റ് - ട്രൈഡന്റ് അടിസ്ഥാനം തിരുത്തുക

 • മാക്സ്‌ത്തൺ

ട്രൈഡന്റ് - വെബ്‌കിറ്റ് - ഗെക്കോ അടിസ്ഥാനം തിരുത്തുക

 • ലൂണാസ്കേപ്പ്

മറ്റുള്ളവ തിരുത്തുക

 • അമായ
 • അബാക്കോ
 • അരീന
 • ഷാരോൺ
 • ഡില്ലോ
 • മോത്ര
 • വോയേജർ