മരീചി, അത്രി, അംഗിരസ്സ്, പുലഹൻ, പുലസ്ത്യൻ, ക്രതു, വസിഷ്ഠൻ എന്നീ ഋഷിമാർ‌ സപ്തർഷികൾ എന്നറിപ്പെടുന്നു.

Matsya (fish) rescues the Saptarishi and Manu from the great Deluge
Manvantara in Hindu units of time measurement, on a logarithmic scale.
Manvantaras and Saptarishis in each of them
മനു(മൻവന്ത്വര) സപ്തർഷികൾ
സ്വയംഭൂ മരീചി, അത്രി, അംഗിരസ്സ്, പുലഹൻ, ക്രതു, പുലസ്ത്യൻ, വസിഷ്ഠൻ.[1]
സ്വരോചിഷ ഉർജ, സ്തംഭ, പ്രാണ, നന്ദ, ഋഷഭ, നിഷാര അര്വരിവത്
ഔത്തമി കൌകുന്ദിഹി, കുരുംദി, ദലായ, ശംഖ, പ്രവഹിത, മിത സംമിത ( വസിഷ്ഠൻറെ പുത്രൻ)
തമസ ജ്യൊതിർധമ, പ്രിഥു, കാവ്യ, ചൈത്ര, അഗ്നി, വനക, പിവര
രൈവത ഹിരണ്യരോമ, വേദസ്രി́, ഉർദ്വബഹു, വേദബഹു, സുധാമൻ, പർജന്യ മഹാമുനി
ചക്ഷുഷ സുമേദാസ്, വിരജസ്, ഹവിശ്മത്, ഉത്തമ, മധു, അഭിനമൻ, സഹിഷ്ണു
വൈവസ്വത കശ്യപ, അത്രി, വസിഷ്ഠൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, ഗൗതമ മഹർഷി, ജമദഗ്നി, ഭരദ്വജ
സവർണി ദിപ്തിമത്, ഗ്സ്ലവ, പരശുരാമ, കൃപ, ദ്രൗണി ദ്രൗണി അഥവാ അശ്വത്വാത്മ, വ്യാസ ഋഷിശൃംഗ
ദക്ഷ-സവർണി സാവന, ദ്യുതിമത്, ഭവ്യ, വാസു, മെധതിഥി, ജ്യോതിഷ്മാൻ, സത്യ
ബ്രഹ്മ-സവർണി ഹവിഷ്മാൻ, സുക്രിതി, സത്യ, അപമൂർത്തി, നഭഗ, അപ്രതിമൌജസ്, സത്യകേതു
ധർമ്മ-സവർണി നിഷാര, അഗ്നിതെജസ്, വപുശ്മൻ, വിഷ്ണു, അരുണി, ഹവിഷ്മാൻ, അനഗ
Rudra-സവർണി Tapaswi, Sutapas, Tapomurti, Taporati, Tapodhriti, Tapodyuti and Tapodhana
Rauchya Nirmoha, Tatwadersin, Nishprakampa, Nirutsuka, Dhritimat, Avyaya and Sutapas
Bhautya Agnibshu, Suchi, Aukra, Magadha, Gridhra, Yukta and Ajita

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Wilson, Horace Hayman; trans. (1840) "Vishńu Puráńa", Sacred-Texts.com. Contains an account of the several Manus and Manwantaras.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സപ്തർഷികൾ&oldid=3923746" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്