സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളാണ്. ബ്രഹ്മാവിൻെറ കൈകളിൽ നിന്നുമാണ് പ്രജാപതികളിൽ ഒരാളായ ക്രതുവിൻെറ ജനനം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക്രതു&oldid=2517705" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്