സംവാദം:വിദ്യുത്കാന്തിക പ്രസരണം

Latest comment: 11 വർഷം മുമ്പ് by Ezhuttukari

വിദ്യുത് കാന്തികമോ വൈദ്യുത കാന്തികമോ? --ജ്യോതിസ് 14:32, 11 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

വിദ്യുത്കാന്തിക വികിരണം എന്നല്ലെ? --AneeshJose 11:57, 5 ഡിസംബർ 2009 (UTC)Reply
വികിരണമാണല്ലോ ശരി. --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 08:18, 7 ജൂലൈ 2012 (UTC)Reply
"വിദ്യുത്കാന്തിക പ്രസരണം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.