വർഗ്ഗം:പ്രസിഡൻഷ്യൽ മെഡൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം റെസിപിയൻറ്

പ്രസിഡൻറ് മെഡൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം റെസിപിയൻറ്