വർഗ്ഗം:ജൂലൈ 15-ന് ജനിച്ചവർ

15.07.1933 എം ടി വാസുദേവൻ നായർ