വർഗ്ഗം:ഒക്ടോബർ 30-ന് ജനിച്ചവർ

ഒക്ടോബർ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ഒക്ടോബർ 30-ന് ജനിച്ച വ്യക്തികൾ.
ഇതും കാണുക: ഒക്ടോബർ 30-ന് മരിച്ചവർ.

പ്രകാശ് കുണ്ടറ പ്രഭാത ദൈനംദിന കവിതകളിലൂടെ ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റിക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയ കവി