വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196

Active discussions

ഫലകംതിരുത്തുക

വികസിപ്പിച്ച ലേഖനങ്ങൾക്ക് വേറെ ഫലകം വേണ്ടതല്ലേ Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 09:43, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

ഒരേ ഫലകത്തിൽ തന്നെ രണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പോരെ ? നിലവിലെ ഫലകം താഴെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ മൂന്നുരീതീയിൽ ഉപയോഗിക്കാം


{{തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196|potential=yes}}


{{തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196|expanded=yes}}


{{തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196}}

അനിലൻ (സംവാദം) 13:17, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

അക്ഷരപ്പിശകുണ്ടോ?തിരുത്തുക

തദ്വേശ എന്നതാണോ തദ്ദേശ എന്നതാണോ, ഏതാണ് ശരി?--Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 05:49, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Maps for each LSGതിരുത്തുക

In order to have map for each LSG in its wikipedia page, two templates has been modified.
a. ഫലകം:കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
b. ഫലകം:കേരളത്തിലെ നഗരസഭകൾ --നവീൻ ഫ്രാൻസിസ് (സംവാദം) 04:46, 4 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)


Infobox additionതിരുത്തുക

നഗരസഭകൾ :-

21.8% completed (estimate)

   


ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ :-

24.4% completed (estimate)

   


--നവീൻ ഫ്രാൻസിസ് (സംവാദം) 05:03, 4 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

"തദ്വേശസ്ഥാപനങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം 1196" എന്ന പദ്ധതി താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.