മീങ്കാരപ്പുഴ

ഇന്ത്യയിലെ നദി

ഗായത്രിപ്പുഴയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് മീങ്കാരപ്പുഴ. ഗായത്രിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന കൈവഴിയാണ്.

ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക

ഗായത്രിപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾതിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മീങ്കാരപ്പുഴ&oldid=1760340" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്