മനുഷ്യന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഭൂമിയെ അതിലെ മനുഷ്യൻ വാസമുറപ്പിച്ച പ്രദേശം എന്ന നിലയിൽ സുചിപ്പിക്കുവാനാണ്‌ ലോകം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മനുഷ്യന്റെ അനുഭവങ്ങളും ചരിത്രവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. "ലോക്യതെ ഇതി ലോക:". കാണപ്പെടുന്നതാണ് ലോകം. അതായത് ഒരാൾക്ക്‌ അനുഭവത്തിൽ വരുന്നതിനെ അയാളുടെ ലോകമായി കണക്കാക്കിയാൽ ഈരേഴുപതിനാല് പതിനാല് ലോകം എന്നതിന് അനവധി അനുഭവലോകങ്ങൾ എന്ന് അർത്ഥമെടുക്കാം.

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

തിരുത്തുക
  • ഭൂമിയുടെ ആകെ വിസ്തൃതി : 510.072 കോടി ച.കി.മി
  • ലോക ജനസംഖ്യ : 770 കോടി
  • ആകെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ : 7
  • യു എൻ അംഗത്വമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ : 193

[1]

  1. മനോരമ ഇയർബുക്ക് 2014
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലോകം&oldid=3271104" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്