മലയാളം അക്ഷരമാലയിലെ 'പ' വർഗങ്ങളായ , , , , അക്ഷരങ്ങിൽ "ഖരം" അക്ഷരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 'പ' ഓട് പഞ്ചാക്ഷരമായ 'മ' എന്ന അനുനാസിക വർണ്ണം ചേരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന അക്ഷരമാണ് മ്പ.

മലയാള അക്ഷരം
മ്പ
മ്പ അക്ഷരം
വിഭാഗം {{{വിഭാഗം}}}
ഉച്ചാരണമൂല്യം {{{ഉച്ചാരണമൂല്യം}}}
തരം
ക്രമാവലി {{{ക്രമാവലി}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി
ഉച്ചാരണം
സമാനാക്ഷരം മ്മ,പ്പ
സന്ധ്യാക്ഷരം {{{സന്ധ്യാക്ഷരം}}}
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത {{{സർവ്വാക്ഷരസംഹിത}}}
ഉപയോഗതോത് {{{ഉപയോഗതോത്}}}
ഓതനവാക്യം {{{ഓതനവാക്യം}}}
പേരിൽ മ്പ
{{{}}}←
{{{}}}
→{{{}}}

ഉത്ഭവംതിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

ങ്കാരപദങ്ങൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മ്പ&oldid=3314937" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്