ബെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് താലൂക്കിലെ കാറഡുക്ക ബ്ളോക്കിലാണ് 64.59 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ബെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1967 ലാണ് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

 • തെക്ക്‌ - കാറഡുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 • വടക്ക് - കർണ്ണാടക സംസ്ഥാനം
 • കിഴക്ക് - കർണ്ണാടക സംസ്ഥാനം
 • പടിഞ്ഞാറ് - കുംബഡാജെ, എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. ഇന്ദുമൂല
 2. ബജ
 3. കൊളതപ്പാറ
 4. മരതമൂല
 5. നെട്ടണിഗെ
 6. കക്കബെട്ടു
 7. ഐത്തനടുക്ക
 8. ബസ്ത്തി
 9. ബെള്ളൂർ
 10. നാട്ടക്കൽ
 11. കായിമല
 12. പനയാല
 13. കിനിംഗാർ

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല കാസർഗോഡ്
ബ്ലോക്ക് കാറഡുക്ക
വിസ്തീര്ണ്ണം 64.59 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 9101
പുരുഷന്മാർ 4572
സ്ത്രീകൾ 4529
ജനസാന്ദ്രത 141
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 990
സാക്ഷരത 69.37%

അവലംബംതിരുത്തുക