ഉത്തരകേരളത്തിൽ കെട്ടിയാടുന്ന തെയ്യങ്ങളിൽ നാങ്കു വർണ്ണക്കാരുടെ പാരമ്പര്യമായ തെയ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്‌ ബാലിത്തെയ്യം. നാങ്കുകളുടെ കുലദൈവമാണ്‌ ബാലി എന്ന ശില്പി. രാമായണത്തിലെ ബാലി തന്നെ ആണിത്. ദീർഘമായ തോറ്റമുള്ള തെയ്യമാണിത്.

പയ്യന്നൂരിൽ കെട്ടിയാടിയ ബാലിത്തെയ്യം

നാങ്കു വർണ്ണക്കാർതിരുത്തുക

ദേവലോകത്തെ മുഖ്യശില്പിയായ വിശ്വകർമ്മാവിന്റെ പഞ്ചമുഖങ്ങളിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഓരോ ജാതി ഉത്ഭവിച്ചു. ഈ സമൂഹങ്ങളാണ്‌ പഞ്ചകമ്മാളർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആശാരി,മൂശാരി,തട്ടാൻ,പെരും കൊല്ലൻ,കല്ലാശാരി ഇവരാണ്‌ പഞ്ചകമ്മാളർ.ഉത്തരകേരളത്തിൽ കളിയാട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെമ്പോട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ 'നാങ്കുവർണ്ണക്കാർ' എന്നു പറയുന്നു.ഇതിൽ ആശാരിമാർക്കാണ്‌ മുഖ്യസ്ഥാനം.

ഇവർ വിശ്വകർമ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി ആയ `യഥാക്രമം മനു, മയ, ത്വഷ്ടാ, ശില്പി, വിശ്വജ്ന എന്നീ ഋഷികളുടെ പിൻ‌ഗാമികൾ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുകാലത്ത് ഇവർ വാസ്തു വിദ്യ, തച്ചു ശാസ്ത്രം, ശില്പ ശാസ്ത്രം, ലോഹവിദൃ എന്നിവയിൽ പ്രഗൽഭരായിരുന്നു. ചിലർ ഇപ്പോഴും പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു.... വിശ്വകർമ്മാവാണ് സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ എന്ന് വിശ്വബ്രാമണർ വിശ്വസിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ വിശ്വകർമ സമുദായത്തിൽ മദ്ധ്യകാല കേരള ചരിത്രത്തിന്റെയും ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെയും വളരെ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു.  മദ്ധ്യകാല കേരളത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിശ്വകർമ സമുദായം വലിയതോതിൽ വ്യാപാരിക്കാൻ ഇടയായത്.  വാണിജ്യ വ്യവസായ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ സമുദായം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത്.  പിന്നീട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ഭരണാധികാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ വിശ്വകർമ സമുദായം കേരളത്തിൽ നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു സേവന സമുദായം ആയി മാറി. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വ്യാപന കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വകർമ്മജർ ക്ഷേത്ര നിർമാണ അറ്റകുറ്റ തൊഴിലുകളുമായി വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിച്ചിരുന്നു. പാരമ്പര്യ_തൊഴിൽ_വൈദഗദ്ധ്യമാണു കേരളത്തിൽ വിശ്വകർമ്മജരുടെ ഉന്നമനത്തിനു കാരണമായിട്ടുള്ളത്.  കാർഷിക വൃത്തിയുടെ വ്യാപനം ക്ഷേത്ര നിർമാണ വ്യാപനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വകര്മ്മജരെ സമൂഹത്തിൽ വളരുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി. ഈ പഠനം മുഖ്യമായും ക്ഷേത്ര പുരോഗതിയിൽ വിശ്വകർമ്മജരുടെ സമൂഹ്യ നിലവാരം  ഉയർന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്.വിശ്വകർമ്മാവിന്റെ പിൻ‌ഗാമികളായതുകൊണ്ട് വിശ്വകർമ്മജർ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇന്നും നോ൪ത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വക൪മ്മസമാജം ഉണ്ട് അവരാണ് ക൪മ്മാക൪.ശിൽപികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് വിശ്വകർമ്മ എന്ന പദപ്രയോഗം പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തമിഴ് ലിഖിതങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് ചരിത്രകാരിയായ വിജയ രാമസ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.(Viswakarma Craftsmen in Early Medieval India).

ബ്രാഹ്മണ ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിനാൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് (ആചാരി) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നിലധികം കുല തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ചതുര്വര്ണ്യത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശ്വകർമ്മജന്റെ കുല മഹിമ..

വേദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചു ബ്രാഹ്മണരെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരുഷേയ ബ്രാഹ്മണരും പൗരുഷേയ ബ്രാഹ്മണരും. വസിഷ്ഠൻ മുതലായ ഋഷിമാരുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവർ ആരുഷേയരും വിരാട് പുരുഷന്റെ മുഖത്ത് നിന്നും ഉദ്ഭവിച്ച വിശ്വകർമ്മജർ പൗരുഷേയ ബ്രാഹ്മണരും ആണ്. വിരാട് പുരുഷന്റെ 5 മുഖങ്ങൾ സദ്യോജാദം, വാമദേവം, അഘോരം, തത്പുരുഷം, ഈശാനം എന്നിവയാണ്. (ഇവയാണ് പ്രവര നാമങ്ങൾ ).

ഇവയിൽനിന്നും യഥാക്രമം സനക, സനാതന, അഭുവന, പ്രഗ്നസ, സുവര്ണസ എന്നീ ഋഷിമാരും (ഗോത്ര നാമം)

മനു, മയ, ത്വഷ്ട, ശില്പി, വിശ്വജ്ന എന്നി ബ്രഹ്‌മക്കളും (വംശ നാമം )

ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവ വേദം, പ്രണവവേദം തുടങ്ങി വേദങ്ങളും (സാഖാ നാമം )

ആശ്വലായം, അപസ്‌തംഭം, ബോധയണം, കാർത്യായനം, റോപ്പ്യയണം എന്നീ സൂത്രങ്ങളും

ശിവൻ, വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മ, ഇന്ദ്ര, സൂര്യ തുടങ്ങിയ പഞ്ച രുദ്രന്മാരും

ഇരുമ്പ്, ദാരു, താമ്രം, ശില, സ്വർണം എന്നിവയിലുള്ള കർമങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടു.

ഒരു വിശ്വകര്മജന് വേദ സമ്പ്രദായത്തിൽ അഭിവാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ്. "അഭിവാദയെ വാമദേവ പ്രവ്രാന്വിതഃ സനാതന ഗോത്ര, ആപസ്തമ്പ സൂത്ര, യജുർസാഖാദ്യയി ശ്രീ രഞ്ജിത് നാമ അഹം അസ്മിഭോ (സ്വന്തം വിഭാഗങ്ങൾ ചേർക്കുക).

കുലത്തിന്റെ ശ്രെഷ്ഠത:തൈത്തരീയ സംഹിതയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു " ബ്രാഹ്മണാനാം കുലം പൂർവ്വം ദ്വെത കർമം വിരചിത: ആരുഷേയം പൗരുഷേയം ചകർമജന്മ വിശേഷത : ആരുഷേയം ഋഷി ഗോത്രെശു വസിഷ്ഠആനം ജയേത് ഭവ ജന്മനാ ജയതേ ശൂദ്ര കർമണാ ജയതേ ദ്വിജ വേദ പഠേന വിപ്രാസ്യാത് പുരുഷസ്യ മുഖോദ്ഭവ പൗരുഷേയം ഇതിഖ്യാതം പഞ്ചഗോത്രം മഹത് കുല. (ആരുഷേയ ബ്രാഹ്മണർ ശൂദ്രരായി ജനിച്ചു കർമംകൊണ്ടു ദ്വിജൻ ആയി വേദ പഠനംകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ആവുന്നു. ആയതിൽ വിരാട് പുരുഷനിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിച്ച പഞ്ചഗോത്രം തന്നെയാണ് മഹത്തരം. ) വിശ്വബ്രഹ്മ കുലജാത ഗര്ഭബ്രാഹ്മണ നിശ്ചയം ശൂദ്രത്വം നാസ്തി തത് ബീജം (ഗര്ഭത്തിലെ ബ്രഹ്മത്വം ലഭിക്കുന്ന വിശ്വകർമ്മജർ ഒരിക്കലും ശൂദ്രത്വം ബാധിക്കാത്തവരാണ്)

ബാലി തെയ്യം (നെടു ബാലി)തിരുത്തുക

സൂര്യ ഭഗവാന്റെ തേരാളിയായ അരുണൻ ദേവലോകത്തെ ദേവക്കൂത്തു കാണാൻ സ്ത്രീ വേഷത്തിൽ ചെന്നു. അരുണ സ്ത്രീയെ കണ്ടു മോഹിതനായ ദേവേന്ദ്രനിൽ അരുണ സ്ത്രീയിൽ ബാലി ജനിച്ചു അതീവ ബലവാനും ഈരെഴു ലൊകം പുകൾ പെറ്റവനുമായ ബാലി, രാക്ഷസ രാജാവായ രാവണനെ സംവൽസരങ്ങളോളം ബാലി അടിമയാക്കിയിരുന്നു. ദേവേന്ദ്രനിൽ അരുണ സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച മറ്റൊരു പുത്രൻ സുഗ്രീവൻ.


ശ്രീരാമ ദേവനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട് ബാലി വീര മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു ദൈവ കരുവായ് യോഗപ്പെട്ടു. വടുക രാജാവിന്റെ വടുക കൊട്ടയിൽ കുടികൊണ്ട ദൈവം പിന്നീട് മണുമ്മൽ വിശ്വകർമ്മാവിന്റെ വെള്ളോല കുടമെൽ ആധാരമാക്കി മണുമ്മൽ ശേഷിക്കുന്നു. പൂജയും നേർച്ചയും വെള്ളവും വെള്ളാട്ടവും തണ്ണീരമൃതും വാങ്ങി തെളിഞ്ഞു നിക്കുന്നു. ശെഷം മണുമ്മൽ, കുറുതാഴ, വടക്കൻ കൊവ്വൽ, മോറാഴ എന്നീ നാലു സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരുപൊലെ ശേഷിപ്പെട്ടതിനുശെഷം നാലു വർണത്തിനും(ആശാരി,മൂശാരി,തട്ടാൻ,പെരും കൊല്ലൻ,ചെമ്പോട്ടി) താങ്ങായും തണലായും പപരിപാലിച്ചു വരുന്ന ദൈവമാണ് ബാലി (നെടു ബാലി ).


രാമായണത്തിലെ ബാലിയുടെ കഥ തന്നെ ആണ് ബാലിതെയ്യത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നിലെ കഥയും. അസുരന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ബാലി മരിച്ചെന്നു കരുതി ഗുഹാമുഖം കല്ല്‌ കൊണ്ട് അടച്ചു തിരിച്ചു വന്നു രാജാവായ സുഗ്രീവനുമായി തിരിച്ചുവന്ന ബാലിയുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ ആണ് ഈ തെയ്യത്തിന്റെ രൌദ്രമുഖം.വാനരന്മാരുടെ പ്രകൃതവും, ഭാവവും എല്ലാ ഈ തെയ്യത്തിന്റെ ചെഷ്ടകളിലൂടെ കാണാം.അതിനെ സംപുഷ്ടമാക്കാനായി വാദ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ബാലി തെയ്യം പൂർണമാകുന്നു.


ബാലി സുഗ്രീവ യുദ്ധം രാമായണ കഥതിരുത്തുക

ബാലിയും സുഗ്രീവനും കിഷ്കിന്ധ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മായാവി എന്നൊരു അസുരൻ ബലവാനും വീരനുമായ ബാലിയെ യുദ്ധത്തിനു വിളിച്ചു. കോപിഷ്ടടനായ ബാലി യുദ്ധത്തിനായി ചെന്നു. എതിരാളികളുടെ പാതി ശക്തി ലഭിക്കുമായിരുന്ന ബാലിയോടു പൊരുതി ഭയന്ന് രാക്ഷസൻ ഒരു ഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. പിന്തുടർന്ന ബാലി ഗുഹയിൽ പ്രവേശിക്കും മുൻപെ സുഗ്രീവനോട് പറഞ്ഞു ഗുഹയിൽ നിന്നും ക്ഷീരമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അസുരൻ മരിച്ചുവെന്നും പകരം രാക്തമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കിഷ്കിന്ധയിൽ ചെന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചാലും എന്ന്. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഗുഹയിൽ നിന്നും രക്തം വരുന്നതു കണ്ടു വിഷമിതനായ സുഗ്രീവൻ ഗുഹ കല്ലു കൊണ്ട് അടച്ചു കിഷ്കിന്ധയിൽ ചെന്നു രാജ്യം ഭരണം ആരംഭിച്ചു. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു ബാലി കിഷ്കിന്ധയിൽ കോപിഷ്ടടനായി തിരിച്ചെത്തി. മായാവിയായ രാക്ഷസന്റെ മായാജാലമായിരുന്നു ഗുഹയിൽ നിന്നും വന്ന രക്തം. സഹോദരനായ സുഗ്രീവൻ തന്നെ ചതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച ബാലി സുഗ്രീവനെ വധിക്കുവാൻ ചെന്നു. സുഗ്രീവൻ ഋശ്യമൂകാചല പർവതത്തിൽ (ബാലി കേറാമല) അഭയം പ്രാപിചു. രാവണനാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട സീതാദേവിയെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെട്ട ശ്രീരാമ ദേവൻ ദു:ഖിതനായ സുഗ്രീവനെ പർവ്വത്തിൽ വച്ചു കണ്ടുമുട്ടി . ശ്രീരാമ ദേവന്റെ നിർദ്ദേശത്തിൽ സുഗ്രീവൻ ബാലിയെ യുദ്ധത്തിനു വിളിക്കുകയും, യുദ്ധത്തിനിടെ ശ്രീരാമ ദേവന്റെ ഒളിയമ്പിനാൽ ബാലി വധിക്കപ്പെടുകയും മോക്ഷം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

വേഷംതിരുത്തുക

മാർച്ചമയം - ചായില്യം കരിവര

മുഖത്തെഴുത്ത് - ഹനുമാൻകണ്ണ്

തിരുമുടി - കിരീടം

റഫറൻസുകൾതിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബാലിത്തെയ്യം&oldid=3564362" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്