പ്രധാന മെനു തുറക്കുക


നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക നാണയമായി ദിനാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ കടുംപച്ചയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മുൻപു ദിനാർ ഔദ്യോഗിക നാണയമായിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇളംപച്ചനിറത്തിൽ. താഴെ ഇടതുവശത്തു കാണുന്നത് യൂഗോസ്ളോവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ.

ലോകത്തിലെ ഒൻപതുരാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നാണയമാണ് ദിനാർ.

ദിനാർ ഔദ്യോഗിക നാണയമായ രാജ്യങ്ങൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദിനാർ&oldid=1875955" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്