ഗോനെപ്റ്റെറിക്സ് റാംനി

പീത-ശ്വേത ചിത്രശലഭ കുടുംബത്തിലെ (പിയറിഡി) ചിത്രശലഭമാണ് ഗോനെപ്റ്റെറിക്സ് റാംനി. പാലിയാർട്ടിക് മേഖലയിലുടനീളം ജീവിക്കുന്ന ഈ ശലഭം യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, വടക്കേ ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നു.[2]അതിന്റെ പരിധിയിലുടനീളം, അതിന്റെ ജനുസ്സിലെ ഒരേയൊരു ഇനം ആണിത്. അതിനാൽ ഇതിനെ പ്രാദേശികമായി ബ്രിംസ്റ്റോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

Common brimstone
Common brimstone butterfly (Gonepteryx rhamni) male in flight.jpg
Male in flight, Dry Sandford Pit, Oxfordshire
Common brimstone butterfly (Gonepteryx rhamni) male.jpg
Male at Parsonage Moor, Oxfordshire
Scientific classification edit
Kingdom: ജന്തുലോകം
Phylum: Arthropoda
Class: Insecta
Order: Lepidoptera
Family: Pieridae
Genus: Gonepteryx
Species:
G. rhamni
Binomial name
Gonepteryx rhamni
Subspecies
Synonyms

ബ്രിംസ്റ്റോൺ അതിന്റെ ലാർവകൾക്ക് ആതിഥേയ സസ്യങ്ങളായി രണ്ട് ഇനം ബക്ക്തോൺസ് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഈ സസ്യങ്ങൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇത് റാംനിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിധിയെയും വിതരണത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു.[3]

ജീവിതചക്രം
Mating pair (left: male; right: female)
Egg
Caterpillar on alder buckthorn
Pupa
Adult male
Adult female

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. European red list of Butterflies. Swaay, Chris van., European Commission. Directorate-General for Environment. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Red List Programme. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2010. ISBN 9789279141515. OCLC 641575222.{{cite book}}: CS1 maint: others (link)
  2. Pecháček, Pavel; Stella, David; Keil, Petr; Kleisner, Karel (2014-12-01). "Environmental effects on the shape variation of male ultraviolet patterns in the Brimstone butterfly (Gonepteryx rhamni, Pieridae, Lepidoptera)". Naturwissenschaften. 101 (12): 1055–1063. doi:10.1007/s00114-014-1244-5. ISSN 0028-1042. PMID 25280559.
  3. Gutiérrez, David; Thomas, Chris D. (2000-05-01). "Marginal range expansion in a host-limited butterfly species Gonepteryx rhamni". Ecological Entomology. 25 (2): 165–170. doi:10.1046/j.1365-2311.2000.00241.x. ISSN 1365-2311.