കേരളത്തിലെ പർവ്വതങ്ങളുടെ പട്ടിക

ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലെ പർവ്വതങ്ങളുടെയും പർവ്വതനിരകളുടെയും പട്ടികയാണിത്. പർവ്വതങ്ങളുടെ ഉയരം അടിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

മലയുടെ പേര് ഉയരം (അടിയിൽ)
വൈതൽമല 4500
ബാണാസുര സാഗർ മല 6762
അമ്പുകുത്തി മല 3280
ചെമ്പ്ര കൊടുമുടി 6900
Nandavaram Mudi 4557
Thanottumala 5095
Vayoottumala 7677
വെള്ളരിമല 7673
Chekkumala 1970
Panthallur Mala 2002
Eerodumala 1567
Nattavaram Mala 4553
Mottumala 4509
Elembileri Mala 6032
Kurichipandi Mala 5271
Mukkuthi Mala 8380
Anginda Mudi 7818
Karimala 6556
Kalladikkodu Mala 4000
Pranakkodu Mala 1792
Venkalppara 1851
Pandampara 2441
Munippara 1716
Anaykkal 2080
Mangattu Kumban 2083
പൂമല 3665
Pandimudi 3174
Velimudi 3045
Pulippachal Mala 3062
പൊന്മുടി 3039
Poothadan Mudi 2989
Chandimudi 2852
Kudikkal Kunnu 3058
Cherppumdi 2900
Karadimala 2199
Kurakampara 2104
Thenkanattu Mudi 1954
Kanchili Kunnu 3952
Valvara Mala 3535
Valeru Mala 3028
Mookkottumudi 3954
Karimala Gopuram 4721
Varappilly Kunnu 4010
Mudiyan Para 3996
Vantholan Mala 4040
Kudayathoor Mala 3000
Elappilly Mala 3000
Mecheri Mala 2000
Nellikkamala 2000
Kottappara Mala 1500
ആനമുടി 8841
Karimkulam Mala 8455
Devimala 8273
മീശപ്പുലിമല 8661
Koorakakobu Mala 7000
Chekkan Mudi 7300
Perumbattikallu 6500
Vagavara Mala 8000
Alliya Mala 6900
Eravimala 7880
Kattumala 8100
Kumarikkal Mala 8050
Chemmun Mudi 7100
Peradu Mala 7400
Korumpara 7900
Pambadum Chola 8000
കരിമല 2084
ശബരിമല 3790
Pamba Mala 3869
Karungoli Mala 3003
Meenamala 5690
Mahalivadan Mala 3691
Kadama Mala 3723
Koyil Mala 5272
Aladi Mala 4777
Changumala 5105
Ambarimedu 4566
ശിവഗിരി 5723
Pulamala 4927
Kakkiyar Mala 4028
Vellakkalli Mala 3824
Achan Kovil 1750
Nedumpara Mala 2921
Muthiramala 3417
Kodamala 1953
Ayiravalli Mala 1730
Padikkattumala 2788
അഗസ്ത്യകൂടം 6132
Mookkunni Mala 3525