കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിമീഡിയ വിവക്ഷാ താൾ

കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.