ക്രിക്കറ്റ് കവാടത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള താളാണിത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള താൾ ഇവിടെ.

ഈ മാസത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം തിരുത്തുക

തിരുത്തുക കവാടം:ക്രിക്കറ്റ്/തിരഞ്ഞെടുത്തവ/2023 ഡിസംബർ

ഇനി വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ തിരുത്തുക

2011 ജനുവരി തിരുത്തുക

തിരുത്തുക കവാടം:ക്രിക്കറ്റ്/തിരഞ്ഞെടുത്തവ/2011 ജനുവരി

മുൻ മാസങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ തിരുത്തുക

മാസം ലേഖനം
2010 ഡിസംബർ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പന്ത്
2010 നവംബർ ബോഡിലൈൻ
2010 ഒക്ടോബർ ഡൊണാൾഡ് ബ്രാഡ്മാൻ
2010 സെപ്റ്റംബർ ഏഷ്യാകപ്പ്
2010 ഓഗസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രം
2010 ജൂലൈ 2010 ഏഷ്യാ കപ്പ്
2010 ജൂൺ 2010 ഐ.സി.സി വേൾഡ് ട്വന്റി 20
2010 മേയ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ്
2010 ഏപ്രിൽ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ