കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കഞ്ഞിക്കുഴി എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ കഞ്ഞിക്കുഴി (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. കഞ്ഞിക്കുഴി (വിവക്ഷകൾ)

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചേർത്തല താലൂക്കിലാണ് 110.13 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കഞ്ഞിക്കുഴി, ചേർത്തല തെക്ക്, തണ്ണീർമുക്കം, മാരാരിക്കുളം വടക്ക് എന്നിവയാണ്. ഈ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 13 ഡിവിഷനുകളാണുള്ളത്.

അതിരുകൾ

തിരുത്തുക
  • കിഴക്ക് - വേമ്പനാട്ടു കായലും ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായ മുഹമ്മ , മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകളും
  • പടിഞ്ഞാറ് - അറബിക്കടൽ
  • വടക്ക് - പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്കും, ചേർത്തല നഗരസഭയും
  • തെക്ക്‌ - ആര്യാട് ബ്ലോക്ക്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ

തിരുത്തുക
  1. കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. ചേർത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. തണ്ണീർമുക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. മാരാരിക്കുളം വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. മുഹമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

തിരുത്തുക
ജില്ല ആലപ്പുഴ
താലൂക്ക് ചേര്ത്ത്ല
വിസ്തീര്ണ്ണം 110.13 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 148,128
പുരുഷന്മാർ 72,916
സ്ത്രീകൾ 75,212
ജനസാന്ദ്രത 1345
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1032
സാക്ഷരത 94%

കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
എസ് എൻ പുരം-688582
ഫോൺ  : 0478-2862445
ഇമെയിൽ : bdonregakan@gmail.com