കഞ്ഞിക്കുഴി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

കഞ്ഞിക്കുഴി എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

  • കഞ്ഞിക്കുഴി - ഇലയിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിലത്ത് കുഴിക്കുന്ന കുഴി
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കഞ്ഞിക്കുഴി_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1945109" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്