പഴയ സംവാദം താളുകൾ.

  1. പഴയ സംവാദങ്ങൾ 1
  2. പഴയ സംവാദങ്ങൾ 2