ഇന്ത്യയിലെ പാനീയങ്ങളുടെ പട്ടിക


ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗത്തിലുള്ള പ്രധാന പാനീയങ്ങൾ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

പ്രധാന പാനീയങ്ങൾതിരുത്തുക

മദ്യം കലർന്നത്, പരമ്പരാഗതംതിരുത്തുക

പാനീയം പ്രധാന ഘടകം സ്ഥലം
ഹദിയ അരി മധ്യ ഇന്ത്യ
ഫെന്നി പറങ്കിമാങ്ങ ഗോവ
മഹുവ മഹുവ പൂക്കൾ മധ്യ ഇന്ത്യ
കള്ള, ചാരായം: palm sap തെക്കേ ഇന്ത്യ
സൊണ്ടി: അരി,
ഛാം‌ഗ്
ചുവക്ക്
മോസാംബി ഓറഞ്ച്