അപ്പം (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

അപ്പം എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം. ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നതും വൃത്താകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതുമായ പലഹാരമാണ് അപ്പങ്ങൾ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അപ്പം_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1662099" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്