സിലോണും ബർമയും ഉൾപ്പടെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ജന്തുജാലം

(The Fauna of British India, Including Ceylon and Burma എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)


ലണ്ടനിലെ ടെയ്ലർ ആൻറ് ഫ്രാൻസിസ് അച്ചടിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രീയഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് The Fauna of British India (ചെറിയ തലക്കെട്ട്) - (വലിയ തലക്കെട്ടുകളിൽ The Fauna of British India, Including Ceylon and Burma,[1] എന്നും The Fauna of British India Including the Remainder of the Oriental Region എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു). ചാൾസ് ഡാർവിനും സർ ജോസഫ് ഡാൾട്ടൻ ഹൂക്കറും ഉൾപ്പെടെ ശാസ്ത്രരംഗത്തെ പ്രഗൽഭർ ഒപ്പിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് 1881 -ൽ കത്തയയ്ക്കുന്നതോടെയാണ് ഈ പരമ്പര തുടങ്ങുന്നത്.[2][3] W. T. Blanford -നെ എഡിറ്ററായി നിശ്ചയിക്കുകയും സസ്തനികളെപ്പറ്റിയുള്ള ലക്കം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

W. T .Blanford (1832–1905)

സസ്തനികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വാല്യത്തിൽ, ബ്ലാൻഫോർഡ് കുറിക്കുന്നു:

After Blanford's death, Arthur Everett Shipley became the editor. The first series was followed by a second edition of some of the volumes such as the mammals, birds, reptiles and butterflies. The second edition is sometimes called the "new fauna". There were changes incorporated in this that included for instance the usage of trinomials for the birds. Following Shipley's death in 1927, Lieutenant Colonel John Stephenson, formerly of the Indian Medical Service was appointed editor in May 1928.[4][5] After Indian Independence in 1947 a few volumes were published under the new name of Fauna of India but some of the volumes that were under preparation were never published. The 1953 volume on polychaetes by Pierre Fauvel was published by the Indian Press from Allahabad.

പ്രോട്ടോസോവ

തിരുത്തുക
 
List of publications in the series in 1914. Average of £1 for each volume

സീലൻഡ്രേറ്റ

തിരുത്തുക

== നെമറ്റോഡ, സെസ്റ്റോഡ, ഒലിഗോച്ചെറ്റ, അനെലിഡ തുടങ്ങിയവ

ക്രസ്റ്റേസി

തിരുത്തുക

Although these volumes were sanctioned, they were never published.[6]

 • Nilsson-Cantell, CA (?) Cirripedia
 • Chopra BN (?) Brachyura (Oxyrhyncha)
 • Seymour Sewell, RB (?) Copepoda (Calanoids)

എക്കിനോഡെർമേറ്റ

തിരുത്തുക
 • Mortensen, Theodor Echinoidea (This was never produced due to the death of the author. See preface by R B Seymour Sewell in the 1953 Polychaeta volume.)

അരാക്നിഡ

തിരുത്തുക

ഹെമിപ്റ്റെറ

തിരുത്തുക

ഡെെർമപ്റ്റെറ

തിരുത്തുക
 • Burr, M. (1910) Dermaptera (Earwigs) [217 p - 10 pl]

ഒഡോണറ്റാ

തിരുത്തുക
 • Fraser, F.C. (1933) Odonata. 1 Introduction, Coenagriidae 423 p
 • Fraser, F.C. (1934) Odonata. 2 Agriidae, Gomphidae 398 p - 120 figs - 4 col. pl.
 • Fraser, F.C. (1936) Odonata. 3 Cordulegasteridae, Aeshnidae, Libellulidae. 46 p.

ഓർത്തോപ്റ്റെറ

തിരുത്തുക
Second edition

ബ്ലാട്ടരിയാ

തിരുത്തുക
 • Shelford, R. Blattidae (sanctioned but not published)[7]

കോളിയോപ്റ്റെറ

തിരുത്തുക
 
List of publications from 1936. Prices listed in Rupees
Sanctioned but not published
 • Beeson CFC Scolytidae
 • Beeson CFC Platypodidae
 • Stebbing, E.P. Buprestidae[7]
 • Sharif, M (?) Fleas.
Second edition

Reptilia and Amphibia

തിരുത്തുക
Second edition
 • Day, Francis (July 11, 1889) Fishes Volume I Chondropterygii, Teleoste (Physostomi; Acanthopterygii: Percidae)
 • Day, Francis (September 21, 1889) Fishes Volume II Teleostei (Acanthopterygii excl. Percidae; Anacanthini; Lophobranchii; Plectognathi), Leptocardii
Second edition
 • Hora, SL (?) (projected to be published in 5 volumes in 1953 but not published)
Second edition
 • Baker, Stuart (1922) Birds. 1 524 p
 • Baker, Stuart (1924) Birds. 2 606 p - 86 figs
 • Baker, Stuart (1926) Birds. 3 534 p
 • Baker, Stuart (1927) Birds. 4 471 p - 71 figs
 • Baker, Stuart (1928) Birds. 5 469 p - 49 figs
 • Baker, Stuart (1929) Birds. 6 548 p
 • Baker, Stuart (1930) Birds. 7 484 p (Synonymical catalogue Passeres-Grallae)
 • Baker, Stuart (1930) Birds. 8. 326 p (Synonymical catalogue Grallae - Pygopodes; Corrigenda and Addenda)
 • Blanford, WT (1888, 1891) Mammalia
  • Part 1 Primates, Carnivora, Insectivora
  • Part 2 Chiroptera, Rodentia, Ungulata, Cetacea, Sirenia, Edentata
Second edition
 1. Talbot, G (1947) Butterflies Volume 2 issued in December 1947 includes a slip noting that the title should now read "...including Pakistan, Ceylon and Burma"
 2. Kinnear, N.B. (1951). "The history of Indian mammalogy and ornithology. Part I. Mammals". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 50: 766–778.
 3. Kinnear, N.B. (1952). "The history of Indian mammalogy and ornithology. Part II. Birds". J. Bombay Nat. Hist. Soc. 51 (1): 104–110.
 4. Prashad, Baini (1933). "Obituary. Lt.-Col. John Stephenson, IMS, CIE, FRS" (PDF). Current Science. 1: 270–271.
 5. Baker, ECS (1928). Fauna of British India. Birds. Volume 5 (2 ed.). Taylor and Francis, London. p. iii.
 6. Sewell, RB Seymour (1953) Preface to the Fauna of India. Polychaeta
 7. 7.0 7.1 Lefroy, HM (1910) Review. Fauna of British India. Burr, H.M. JBNHS 20:203-204