സിംഗോനാന്തസ്

(Syngonanthus എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

എറിയോക്കോളേസീ എന്ന സസ്യ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ജനുസ്സ് ആണ് സിംഗോനാന്തസ് [2][3]ഏകദേശം ഇരുനൂറോളം ഇനങ്ങൾ ഈ ജനുസ്സിലുണ്ട്. ഇവ ആഫ്രിക്കയിലെ ഉഷ്ണമേഖല, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക(മെക്സിക്കൊ ക്യൂബ മുതൽ തെക്ക് അർജന്റീന വരെ) എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായവയാണ്.[1][4][5][6]

 1. Syngonanthus acephalus Hensold - Amazonas State in Venezuela
 2. Syngonanthus albopulvinatus (Moldenke) Moldenke - Venezuela
 3. Syngonanthus allenii Moldenke - Colombia, Amazonas State in Brazil
 4. Syngonanthus amapensis Moldenke - Colombia, Venezuela, northwestern Brazil
 5. Syngonanthus amazonicus Moldenke - Colombia, Venezuela, northwestern Brazil
 6. Syngonanthus androsaceus (Griseb.) Ruhland - Cuba
 7. Syngonanthus angolensis H.E.Hess - Angola, Zaïre, Zambia, Tanzania, Malawi
 8. Syngonanthus anomalus (Körn.) Ruhland - Colombia, Venezuela, northern Brazil, Ecuador, the Guianas
 9. Syngonanthus anthemidiflorus (Bong.) Ruhland - Brazil, Misiones Province of Argentian
 10. Syngonanthus appressus (Körn.) Ruhland - central and southern Brazil
 11. Syngonanthus aquaticus Silveira - Minas Gerais
 12. Syngonanthus arenarius (Gardner) Ruhland - Minas Gerais
 13. Syngonanthus atrovirens (Körn.) Ruhland - Minas Gerais
 14. Syngonanthus auripes Silveira - Bahia, Goiás
 15. Syngonanthus bartlettii Moldenke - Belize
 16. Syngonanthus bellus Moldenke - Venezuela, northern Brazil
 17. Syngonanthus bianoensis Kimp. - Zaïre
 18. Syngonanthus bicolor Silveira - Minas Gerais
 19. Syngonanthus biformis (N.E.Br.) Gleason - Colombia, Venezuela, northern Brazil, Peru, the Guianas
 20. Syngonanthus bisumbellatus (Steud.) Ruhland - Colombia, Venezuela, Guyana, Pará, Piauí
 21. Syngonanthus blackii Moldenke - Pará
 22. Syngonanthus bracteosus Moldenke - Minas Gerais
 23. Syngonanthus cabralensis Silveira - Minas Gerais
 24. Syngonanthus cachimboensis Moldenke - Pará
 25. Syngonanthus canaliculatus Silveira - Minas Gerais
 26. Syngonanthus capillaceus Silveira - Minas Gerais
 27. Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland - State of Veracruz in Mexico; Costa Rica, Venezuela, Colombia, the Guianas, Peru, Brazil, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay
 28. Syngonanthus chapadensis Silveira - Minas Gerais
 29. Syngonanthus chrysanthus (Bong.) Ruhland - southeastern Brazil
 30. Syngonanthus costatus Ruhland - Minas Gerais
 31. Syngonanthus cowanii Moldenke - southeastern Colombia, Amazonas State in Venezuela
 32. Syngonanthus crassinervius Silveira - Minas Gerais
 33. Syngonanthus cuyabensis (Bong.) Giul., Hensold & L.R.Parra - Brazil, Bolivia, Venezuela, Colombia, Guyana, Suriname
 34. Syngonanthus davidsei Huft - Chiapas
 35. Syngonanthus decorus Moldenke - Goiás
 36. Syngonanthus densiflorus (Körn.) Ruhland - Peru, Brazil, Bolivia
 37. Syngonanthus densus (Körn.) Ruhland - Brazil
 38. Syngonanthus diamantinensis Silveira - Minas Gerais
 39. Syngonanthus dichroanthus Hensold - Goiás
 40. Syngonanthus duidae Moldenke - Venezuela
 41. Syngonanthus egleri Moldenke - Pará
 42. Syngonanthus exilis S.M.Phillips - Zambia
 43. Syngonanthus fenestratus Hensold - Venezuela, northern Brazil, Guyana
 44. Syngonanthus ferrensis Silveira - Minas Gerais
 45. Syngonanthus filipes Silveira - Minas Gerais
 46. Syngonanthus fischerianus (Bong.) Ruhland - Brazil, Bolivia
 47. Syngonanthus flaviceps Silveira - Minas Gerais
 48. Syngonanthus flavidulus (Michx.) Ruhland - southeastern USA (Alabama, Florida, Georgia, North and South Carolina)
 49. Syngonanthus fuscescens Ruhland - Minas Gerais
 50. Syngonanthus garimpensis Silveira - Minas Gerais
 51. Syngonanthus glandulifer Silveira - Minas Gerais
 52. Syngonanthus goyazensis (Körn.) Ruhland - Goiás, Minas Gerais
 53. Syngonanthus gracilis (Bong.) Ruhland - Colombia, Venezuela, northern Brazil, Peru, the Guianas, Bolivia, Paraguay, Uruguay
 54. Syngonanthus grao-mogolensis Silveira - Minas Gerais
 55. Syngonanthus helminthorrhizus (Mart. ex Körn.) Ruhland - Brazil, Paraguay
 56. Syngonanthus heteropeploides Herzog - Venezuela, northern Brazil, Guyana
 57. Syngonanthus heterotrichus Silveira - Minas Gerais
 58. Syngonanthus hirtellus Ruhland - Minas Gerais
 59. Syngonanthus hondurensis Moldenke - Belize
 60. Syngonanthus humbertii Moldenke - Madagascar
 61. Syngonanthus humboldtii (Kunth) Ruhland - Colombia, Venezuela, northern Brazil, the Guianas
 62. Syngonanthus hygrotrichus Ruhland - Minas Gerais
 63. Syngonanthus insularis Moldenke - Isla de la Juventud in Cuba
 64. Syngonanthus inundatus (Körn.) Ruhland - Goiás
 65. Syngonanthus itambeensis Silveira - Minas Gerais
 66. Syngonanthus lagopodioides (Griseb.) Ruhland - Cuba
 67. Syngonanthus lanatus Moldenke - Brazil
 68. Syngonanthus lanceolatus Silveira - Minas Gerais
 69. Syngonanthus laricifolius (Gardner) Ruhland - Brazil
 70. Syngonanthus latifolius (Moldenke) Hensold - Mato Grosso
 71. Syngonanthus leprieurii (Körn.) Ruhland - Pará, French Guiana, Venezuela
 72. Syngonanthus lisowskii Kimp - Zaïre
 73. Syngonanthus llanorum Ruhland - Colombia; Apure State in Venezuela
 74. Syngonanthus longibracteatus Kimp - Zaïre, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Mozambique
 75. Syngonanthus longipes Gleason - Brazil, Venezuela, Colombia, Guyana, Suriname
 76. Syngonanthus lundellianus Moldenke - Belize
 77. Syngonanthus macrocephalus (Moldenke) Hensold - Cerro Sipapo in Venezuela
 78. Syngonanthus macrolepis Silveira - Minas Gerais
 79. Syngonanthus manikaensis Kimp - Zaïre
 80. Syngonanthus marginatus Silveira - Minas Gerais
 81. Syngonanthus micropus Silveira - São Paulo
 82. Syngonanthus minutifolius Silveira - Minas Gerais
 83. Syngonanthus minutulus (Steud.) Moldenke - Pará, Minas Gerais
 84. Syngonanthus minutus (Moldenke) Hensold - Auyán-tepui in Venezuela
 85. Syngonanthus multipes Silveira - Minas Gerais
 86. Syngonanthus mwinilungensis S.M.Phillips - Zambia
 87. Syngonanthus nanus Moldenke - Paraná
 88. Syngonanthus ngoweensis Lecomte - Zaïre, Congo-Brazzaville, Angola
 89. Syngonanthus niger Silveira - Minas Gerais
 90. Syngonanthus nigroalbus Silveira - Minas Gerais
 91. Syngonanthus nitens (Bong.) Ruhland - Brazil, Paraguay, Bolivia, Peru, Colombia, Venezuela
 92. Syngonanthus oblongus (Körn.) Ruhland - Brazil, Colombia, Venezuela
 93. Syngonanthus oneillii Moldenke - Belize
 94. Syngonanthus ottohuberi Hensold - Amazonas State in Venezuela
 95. Syngonanthus pakaraimensis Moldenke - Venezuela, Guyana
 96. Syngonanthus paleaceus S.M.Phillips - Zambia
 97. Syngonanthus pallens Silveira - Minas Gerais
 98. Syngonanthus pauciflorus Silveira - Minas Gerais
 99. Syngonanthus peruvianus Ruhland - Peru
 100. Syngonanthus philcoxii Moldenke - Mato Grosso
 101. Syngonanthus philodicoides (Körn.) Ruhland - Bahia, Goiás
 102. Syngonanthus pittieri Moldenke - Panama
 103. Syngonanthus planus Ruhland - Bahia, Minas Gerais
 104. Syngonanthus plumosus Silveira - Minas Gerais
 105. Syngonanthus poggeanus Ruhland - Burundi, Zaïre, Congo-Brazzaville, Angola, Zambia
 106. Syngonanthus pulchellus Moldenke - Minas Gerais
 107. Syngonanthus pulcher (Körn.) Ruhland - Goiás, Minas Gerais
 108. Syngonanthus pulvinellus Moldenke - Minas Gerais
 109. Syngonanthus quadrangularis Silveira - Minas Gerais
 110. Syngonanthus reclinatus (Körn.) Ruhland - Brazil
 111. Syngonanthus restingensis Hensold & A.L.R.Oliveira - Bahia, Rio de Janeiro
 112. Syngonanthus retrorsociliatus Silveira - Minas Gerais
 113. Syngonanthus retrorsus Silveira - Minas Gerais
 114. Syngonanthus rhizonema Ruhland - São Paulo
 115. Syngonanthus robinsonii Moldenke - Zaïre, Zambia
 116. Syngonanthus schlechteri Ruhland - Zaïre, Gabon, Congo-Brazzaville, Tanzania
 117. Syngonanthus schwackei Ruhland - eastern Brazil
 118. Syngonanthus sclerophyllus Ruhland - Goiás
 119. Syngonanthus setifolius Hensold - northern Brazil, Venezuela
 120. Syngonanthus sickii Moldenke - Pará
 121. Syngonanthus simplex (Miq.) Ruhland - Colombia, Venezuela, northern Brazil, the Guianas
 122. Syngonanthus sinuosus Silveira - Minas Gerais
 123. Syngonanthus spadiceus (Körn.) Ruhland - Piauí, Minas Gerais
 124. Syngonanthus spongiosus Hensold - Amazonas State of Brazil
 125. Syngonanthus surinamensis Moldenke - Suriname
 126. Syngonanthus tenuipes Silveira - Minas Gerais
 127. Syngonanthus tenuis (Kunth) Ruhland - Colombia, Venezuela, northern Brazil
 128. Syngonanthus tiricensis Moldenke - Bolívar State in Venezuela
 129. Syngonanthus trichophyllus Moldenke - Colombia, Venezuela, northern Brazil, Guyana
 130. Syngonanthus umbellatus (Lam.) Ruhland - Dominican Republic, Colombia, Venezuela, northern Brazil, the Guianas
 131. Syngonanthus upembaensis Kimp - Zaïre
 132. Syngonanthus verticillatus (Bong.) Ruhland - Goiás, Minas Gerais
 133. Syngonanthus wahlbergii (Wikstr. ex Körn.) Ruhland - from Nigeria east to Tanzania, south to northern South Africa
 134. Syngonanthus weddellii Moldenke - Pará, Goiás
 135. Syngonanthus welwitschii (Rendle) Ruhland - Zaïre, Sierra Leone, Tanzania, Angola, Zambia
 136. Syngonanthus widgrenianus (Körn.) Ruhland - eastern Brazil
 137. Syngonanthus williamsii (Moldenke) Hensold - Colombia, Venezuela, northern Brazil
 138. Syngonanthus xinguensis Moldenke - Mato Grosso
 139. Syngonanthus yacuambensis Moldenke - Ecuador
സിംഗോനാന്തസ്
Syngonanthus chrysanthus.jpg
Syngonanthus chrysanthus
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം e
Kingdom: സസ്യലോകം
Clade: Tracheophytes
Clade: സപുഷ്പിസസ്യങ്ങൾ
Clade: ഏകബീജപത്രസസ്യങ്ങൾ
Clade: Commelinids
Order: Poales
Family: Eriocaulaceae
Genus: Syngonanthus
Ruhland
പര്യായങ്ങൾ[1]
 • Philodice Mart.
 • Limnoxeranthemum Salzm. ex Steud.
 • Carptotepala Moldenke


അവലംബംതിരുത്തുക

 1. 1.0 1.1 Kew World Checklist of Selected Plant Families
 2. Giulietti, A. M., M. J. Gomes de Andrade, L. R. Parra de Lazzari, C. v. d. Berg & R. M. Harley. 2009. (1902) Proposal to conserve the name Syngonanthus against Philodice (Eriocaulaceae). Taxon 58(3): 1008–1009.
 3. Brummitt, R. K. 2011. Report of the Nomenclature Committee for Vascular Plants: 63. Taxon 60(4): 1202–1210.
 4. Govaerts, R. (2004). World Checklist of Monocotyledons Database in ACCESS: 1-54382. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.
 5. Forzza, R. C. 2010. Lista de espécies Flora do Brasil http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
 6. Huft, M. J. 1994. 261. Eriocaulaceae. 6: 178–184. In G. Davidse, M. Sousa Sánchez & A.O. Chater (eds.) Flora Mesoamericana. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F.

പുറംകണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സിംഗോനാന്തസ്&oldid=3134415" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്