ന്യൂസിലാന്റിലെ ദ്വീപുകളുടെ പട്ടിക

(List of islands of New Zealand എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ന്യൂസിലാന്റിൽ അനേകം ദ്വീപുകൾ ഉണ്ട്. 600 ദ്വീപുകൾ ന്യൂസിലാന്റിൽ ഉള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു. [1] ന്യൂസിലാന്റിലെ ദ്വീപുകളുടെ ഒരു പട്ടിക താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

New Zealand's South Island is largely mountainous. Seen here is Walter Peak.
Rank English name Māori name km2 % of NZ Area Population
1 South Island Te Waipounamu, Te Wahi Pounamu, Te Waka-a-Māui, Te Waka o Aoraki 151,215 56.2% 1,038,600
2 North Island Te Ika-a-Māui 113,729 42.3% 3,393,900
3 Stewart Island Rakiura, Te Punga o Te Waka-a-Māui 1,746 0.6% 400
4 ചഥാം ദ്വീപ് Rekohu (Moriori); Wharekauri (Māori) 900 0.3% 600
5 ഓക്‌ലന്റ് Motu Maha 510 0.2% 0
6 Great Barrier Island Aotea 285 0.1% 850
7 Resolution Island Taumoana 208 0.1% 0
8 D'Urville Island Rangitoto Ki Te Tonga 150 <0.1% About 52[2]
9 Campbell Island Motu Ihupuku 115 <0.1% 0
10 Adams Island 100 <0.1% 0
11 Waiheke Island Waiheke 92 <0.1%
12 Secretary Island Rangitoa 81 <0.1% 0
13 Arapaoa Island Arapaoa 75 <0.1% 50
14 പിറ്റ് ദ്വീപ് Rangiaotea (Moriori) or Rangiauria (Maori) 62 <0.1% 38
15 Matakana Island Matakana 60 <0.1% 225
16 Raoul Island Rangitahua 29.4 <0.1% 6
17 ലിട്ട്ലെ ബാരിയർ ദ്വീപ് Hauturu 28 0
18 Rangitoto Island Rangitoto 23.1 0
19 Antipodes Island 20 0
20 Kapiti Island Kapiti 19.7 0
21 Kawau Island Kawau 19 81
22 Long Island Motu Roa 18.8 0
23 Cooper Island Ure Toto 17.8 0
24 Ponui Island Ponui 17.7 0
25 Great Mercury Island Ahuahu 17.2 0
26 Ruapuke Island Ruapuke 16 0
27 Anchor Island Puke Nui 15.2 0
28 Motutapu Island Motutapu 15.1 0
29 Codfish Island Whenua Hou 14 0
30 Mayor Island Tuhua 13 0
31 Coal Island Te Puka-Hereka 11.6 0
32 Motiti Island Motiti 10 27
33 Big South Cape Island Taukihepa 9.4 0

ഇതും കാണൂ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. McSaveney, Eileen (24 സെപ്റ്റംബർ 2007). "Nearshore islands". Te Ara.
  2. Gerard Hindmarsh (2006). Discovering D'Urville, Heritage New Zealand, Winter 2006.