കോമൺ മുറെ

(Common murre എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ തിൻ-ബിൽഡ് മുറെ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന കോമൺ മുറെ അഥവാ കോമൺ ഗ്വില്ലെമോട്ട്' (Uria aalge) ഓക്ക് പക്ഷികളിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ കടൽപ്പക്ഷിയാണ്. ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് പ്രദേശങ്ങളിലും, വടക്കൻ ശാന്തസമുദ്രത്തിലും, താഴ്ന്ന ആർട്ടിക് പ്രദേശങ്ങളിലും, ഉത്തരഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ ജലാശയങ്ങളിലും ഈ പക്ഷികളെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം സമുദ്രത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഇവ പാറക്കെട്ടുകളിലേക്കോ ദ്വീപുകളിലേക്കോ പ്രജനനത്തിനായി മാത്രം എത്തുന്നു.

Common guillemot
Bird calls recorded in Pembrokeshire, Wales
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം edit
Domain: Eukaryota
കിങ്ഡം: Animalia
Phylum: കോർഡേറ്റ
Class: Aves
Order: Charadriiformes
Family: Alcidae
Genus: യൂറിയ
Species:
U. aalge
Binomial name
Uria aalge
(Pontoppidan, 1763)
Synonyms

Colymbus aalge Pontoppidan, 1763

Uria aalge aalge

പക്ഷികളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം മത്സ്യം ആയതിനാൽ ഇതിന്റെ ഇറച്ചി എണ്ണമയമുള്ളതും ഇരുണ്ടതും ആണ്. സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നിന്നുള്ള ഇതിന്റെ മുട്ടകൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തോടെ ഫരല്ലോൺ ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് വർഷത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ദശലക്ഷം മുട്ടകൾ വളർന്നുവരുന്ന നഗരത്തിന് ഭക്ഷണമായി എത്തിയിരുന്നു.[2]

പക്ഷി നിരീക്ഷണം കോമൺ മുറെകൾക്ക് വൈരുദ്ധ്യ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നുണ്ട്. 1869-ലെ കടൽപ്പക്ഷികൾ സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് പക്ഷിനിരീക്ഷകർ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ നിയമം പ്രജനന കാലഘട്ടത്തിൽ പക്ഷികളെ വേട്ടയാടുന്നതും മുട്ട ശേഖണവും തടയുന്നു.[3]

വിതരണവും ആവാസവ്യവസ്ഥയും

തിരുത്തുക

പ്രജനനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാസസ്ഥലം പ്രധാനമായും ദ്വീപുകൾ, പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ, മലഞ്ചെരുവുകൾ, കടലുകൾ എന്നിവയാകുന്നു.

Subspecies[4] Range Appearance
Uria aalge aalge Nominate subspecies, eastern Canada, Greenland, Iceland, northern Ireland and Britain, southern Norway, possibly New England or a separate subspecies.
U. a. albionis Southern Ireland and Britain, France, Germany, Spain, Portugal Smaller than nominate, chocolate brown upperparts
U. a. hyperborea Northern Norway, Northwest Russia, Barents Sea Larger than U. a. aalge, black upperparts
U. a. intermedia Baltic Sea Intermediate between U. a. aalge and U. a. albionis
U. a. spiloptera Faroe Islands
U. a. inornata North Pacific, Japan, Eastern Russia, Alaska Largest subspecies and largest auk, slightly larger than thick-billed murre
U. a. californica California, Oregon, Washington, British Columbia
Ashbrook, Kate; Wanless, Sarah; Harris, Michael P.; Hamer, Keith C. (2008). "Hitting the buffers: Conspecific aggression undermines benefits of colonial breeding under adverse conditions". Biology Letters. 4 (6): 630–3. doi:10.1098/rsbl.2008.0417. PMC 2614172. PMID 18796390.
Barclay-Smith, Phyllis (2008). "The British contribution to bird protection". Ibis. 101: 115. doi:10.1111/j.1474-919X.1959.tb02363.x.
Beale, Colin M. (2007). "Managing visitor access to seabird colonies: A spatial simulation and empirical observations". Ibis. 149: 102. doi:10.1111/j.1474-919X.2007.00640.x.
Bédard, Jean (1985): Evolution and Characteristics of the Atlantic Alcidae in Nettleship and Birkhead (1985) pp 1–51
Bennett, J. (2001): Animal Diversity Web – Uria aalge. Retrieved 2008-JAN-13.
Birkhead, Tim R. (1978). "Behavioural adaptations to high density nesting in the Common Guillemot, Uria aalge". Animal Behaviour. 26: 321. doi:10.1016/0003-3472(78)90050-7.
Birkhead, Tim R.; Taylor, Antony M. (2008). "Moult of the Guillemot Uria aalge". Ibis. 119: 80. doi:10.1111/j.1474-919X.1977.tb02048.x.
Blamire, Sheila (2008). "A yellow-billed Guillemot in Norway". Birding World. 21 (7): 306. Archived from the original on 2008-06-26. Retrieved 2021-08-12.
Freethy, Ron (1987): The Auks: an ornithologist's guide. Facts on File, New York. ISBN 0-8160-1696-8
Gaston, Anthony J. (1985): Development of the young in the Atlantic Alcidae in Nettleship & Birkhead (1985) pp 319–354
Gaston, Anthony J. & Jones, Ian (1998) The Auks, Alcidae. Oxford University Press, Oxford. ISBN 0-19-854032-9
Harding, Ann M.A.; Piatt, John F.; Schmutz, Joel A. (2007). "Seabird behavior as an indicator of food supplies: sensitivity across the breeding season". Marine Ecology Progress Series. 352: 269–274. doi:10.3354/meps07072.
Harris, Michael P. & Birkhead, Tim R. (1985): Breeding Ecology of the Atlantic Alcidae in Nettleship & Birkhead (1985) pp 155–204
Harris, Michael P.; Bull, J.; Wanless, Sarah (2000). "Common Guillemots Uria aalge successfully feed two chicks". Atlantic Seabirds. 2 (2): 92–94.
Harris, Michael P.; Frederiksen, Morten; Wanless, Sarah (2007). "Within- and between-year variation in the juvenile survival of the Common Guillemot Uria aalge". Ibis. 149 (3): 472. doi:10.1111/j.1474-919X.2007.00667.x.
Harris, Michael P.; Newell, Mark; Daunt, Francis; Speakman, John R.; Wanless, Sarah (2007). "Snake Pipefish Entelurus aequoreus are poor food for seabirds". Ibis. 150 (2): 413. doi:10.1111/j.1474-919X.2007.00780.x.
Harris, Michael P.; Wanless, Sarah (2003). "Postfledging occupancy of breeding sites by female common murres (Uria aalge)". The Auk. 120: 75. doi:10.1642/0004-8038(2003)120[0075:POOBSB]2.0.CO;2.
Harris, Michael P.; Wanless, Sarah (2006). "Laying a big e.g. on a little ledge:does it help a female Common Guillemot if Dad's there?". British Birds. 99: 230–235.
Harrison, Paul (2008): Lundy (Climbers Club Guides) Climbers Club
Harrison, Peter (1988): Seabirds (2nd ed.). Christopher Helm, London. ISBN 0-7470-1410-8
Humphreys, Elizabeth M.; Wanless, Sarah; Bryant, David M. (2007). "Elevated metabolic costs while resting on water in a surface feeder: the Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla". Ibis. 149: 106–111. doi:10.1111/j.1474-919X.2006.00618.x.
Johnson, Robert A. (1941). "Nesting behavior of the Atlantic Murre". Auk. 58 (2): 153–163. doi:10.2307/4079099.
Kokko, H.; Harris, Michael, P.; Wanless, Sarah (2004). "Competition for breeding sites and site-dependent population regulation in a highly colonial seabird, the common guillemot Uria aalge". Journal of Animal Ecology. 73 (2): 367. doi:10.1111/j.0021-8790.2004.00813.x.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
Lewis, Sue; Roberts, Gilbert; Harris, Michael P.; Prigmore, Carina; Wanless, Sarah (2007). "Fitness increases with partner and neighbour allopreening". Biology Letters. 3 (4): 386–389. doi:10.1098/rsbl.2007.0258. PMC 2390679. PMID 17550875.
Lilliendahl, K.; Solmundsson, J.; Gudmundsson, G.A.; Taylor, L. (2003). "Can surveillance radar be used to monitor the foraging distribution of colonially breeding alcids?" (PDF). Condor. 105 (1): 145–150. doi:10.1650/0010-5422(2003)105[145:CSRBUT]2.0.CO;2.
Mahoney, Shane P.; Threlfall, William (2008). "Notes on the eggs, embryos and chick growth of Common Guillemots Uria aalge in Newfoundland". Ibis. 123 (2): 211. doi:10.1111/j.1474-919X.1981.tb00928.x.
Mitchell, P. Ian; Newton, Stephen F.; Ratcliffe, Norman & Dunn, Timothy E. (eds.) (2004): Seabird Populations of Britain and Ireland. Poyser, London. ISBN 0-7136-6901-2
Moody, Allison T.; Wilhelm, Sabina, I.; Cameron-MacMillan, Maureen L.; Walsh, Carolyn J.; Storey, Anne E. (2004). "Divorce in common murres (Uria aalge): relationship to parental quality". Behavioral Ecology and Sociobiology. 57 (3): 224. doi:10.1007/s00265-004-0856-8.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
Mullarney, Killian; Svensson, Lars; Zetterström, Dan & Grant, Peter J. (1999): Collins Bird Guide: 194–197 HarperCollins, London. ISBN 0-00-711332-3
National Geographic Society (2002): Field Guide to the Birds of North America. National Geographic, Washington DC. ISBN 0-7922-6877-6
Nettleship, David N. (1996): 2. Common Murre. In: del Hoyo, Josep; Elliott, Andrew & Sargatal, Jordi (eds.) (1996), Handbook of Birds of the World (Volume 3: Hoatzin to Auks): 709–710, plate 59. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 84-87334-20-2
Nettleship, David, N. & Birkhead, Tim R. (eds.) (1985): The Atlantic Alcidae. Academic Press, London. ISBN 0-12-515671-5
Sibley, David Allen (2000): The Sibley Guide to Birds. Alfred A. Knopf, New York. ISBN 0-679-45122-6
Strauch, J.G. Jr. (1985). "The phylogeny of the Alcidae" (PDF). Auk. 102 (3): 520–539. JSTOR 4086647.
Vaughn, H.R.H. (1937). "Flight speed of guillemots, razorbills and puffins" (PDF). British Birds. 31: 123. Archived from the original (PDF) on 2016-03-05. Retrieved 2018-07-19.
Votier, S.C.; Birkhead, T.R.; Oro, D.; Trinder, M.; Grantham, M.J.; Clark, J.A.; McCleery, R.H.; Hatchwell, B.J. (2008). "Recruitment and survival of immature seabirds in relation to oil spills and climate variability". Journal of Animal Ecology. 77 (5): 974–983. doi:10.1111/j.1365-2656.2008.01421.x. PMID 18624739. {{cite journal}}: Unknown parameter |last-author-amp= ignored (|name-list-style= suggested) (help)
Wanless, S.; Harris, M.P.; Redman, P.; Speakman, J.R. (2005). "Low energy values of fish as a probable cause of a major seabird breeding failure in the North Sea". Marine Ecology Progress Series. 294: 1–8. doi:10.3354/meps294001.
White, Peter; (1995), The Farallon Islands, Sentinels of the Golden Gate, Scottwall Associates:San Francisco, ISBN 0-942087-10-0

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ

തിരുത്തുക
  1. BirdLife International (2012). "Uria aalge". IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. International Union for Conservation of Nature. Retrieved 26 November 2013. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameters: |last-author-amp= and |authors= (help); Invalid |ref=harv (help)
  2. White, Peter; (1995)
  3. Barclay-Smith (1959)
  4. Gaston & Jones (1998)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കോമൺ_മുറെ&oldid=4004943" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്