ഗ്രിഗോറിയൻ കാലഗണനാരീതി പ്രകാരമുള്ള, പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തൊണ്ണൂറ്റിഏഴാം വർഷമായിരുന്നു 1897.

സംഭവങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ജനനങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ജൂൺ 11 - സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി രാം പ്രസാദ് ബിസ്മിൽ.

ജൂൺ 16 - നോബെൽ പുരസ്കര ജേതാവായ ജർമൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോർജ് വിറ്റിഗ്.

ജൂൺ 19 - നോബെൽ പുരസ്കര ജേതാവായ ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സിറിൽ നോർമാൻ ഹിൻഷെൽവുഡ്.

ജൂലൈ 24 - അമേരിക്കൻ വൈമാനികയും എഴുത്തുകാരിയുമായിരുന്ന അമീലിയ മേരി എയർഹാർട്ട്.

സെപ്റ്റെംബർ 25 - നോബെൽ പുരസ്കര ജേതാവായ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരൻ വില്ല്യം ഫോക്ക്നർ.പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് << പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് : വർഷങ്ങൾ >> ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്
1801  • 1802  • 1803  • 1804  • 1805  • 1806  • 1807  • 1808  • 1809  • 1810  • 1811  • 1812  • 1813  • 1814  • 1815  • 1816  • 1817  • 1818  • 1819  • 1820  • 1821  • 1822  • 1823  • 1824  • 1825  • 1826  • 1827  • 1828  • 1829  • 1830  • 1831  • 1832  • 1833  • 1834  • 1835  • 1836  • 1837  • 1838  • 1839  • 1840  • 1841  • 1842  • 1843  • 1844  • 1845  • 1846  • 1847  • 1848  • 1849  • 1850  • 1851  • 1852  • 1853  • 1854  • 1855  • 1856  • 1857  • 1858  • 1859  • 1860  • 1861  • 1862  • 1863  • 1864  • 1865  • 1866  • 1867  • 1868  • 1869  • 1870  • 1871  • 1872  • 1873  • 1874  • 1875  • 1876  • 1877  • 1878  • 1879  • 1880  • 1881  • 1882  • 1883  • 1884  • 1885  • 1886  • 1887  • 1888  • 1889  • 1890  • 1891  • 1892  • 1893  • 1894  • 1895  • 1896  • 1897  • 1898  • 1899  • 1900
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=1897&oldid=2356065" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്