സംവാദം:റിച്ചാർഡ്‌ മാത്യൂ സ്റ്റാൾമാൻ

Latest comment: 17 വർഷം മുമ്പ് by Tux the penguin in topic POV വാചകം
സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് റിച്ചാർഡ്‌ മാത്യൂ സ്റ്റാൾമാൻ എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലഇദ്ദേഹം ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രവാചകനാണോ? ഒരുപാടു വ്യക്തിപ്രശംസ ആകുന്നില്ലേ എന്ന് ഒരു സംശയം..

Simynazareth 12:44, 5 ഒക്ടോബർ 2006 (UTC)simynazarethReply[മറുപടി]

POV വാചകം തിരുത്തുക

POV വാചകം നീക്കം ചെയ്തു. നന്ദി.  ടക്സ്‌ എന്ന പെന്‌ഗ്വിന്‍   സംവാദം 13:15, 5 ഒക്ടോബർ 2006 (UTC)Reply[മറുപടി]

"റിച്ചാർഡ്‌ മാത്യൂ സ്റ്റാൾമാൻ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.