അവിടെ പഠിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെന് ഉണ്ടോ പൂയ്യ്‌.... --ചള്ളിയാൻ 13:21, 20 മാർച്ച് 2007 (UTC)

ഞാൻ ഉണ്ട് -- ശ്രീജിത്ത് കെ 04:14, 30 നവംബർ 2008 (UTC)

ഏത് യൂനിവ്ഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിൽതിരുത്തുക

മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഇപ്പോൾ ഏത് സർവകലാശാലക്ക് കീഴിലാണ്‌ എന്ന വിവരമില്ലല്ലോ !--Vicharam 17:04, 15 ജൂലൈ 2009 (UTC)

തലക്കെട്ട്തിരുത്തുക

ഈ താളിന്റെ തലക്കെട്ട് മഹാരാജാസ് കോളേജ് എറണാകുളം എന്നോ മഹാരാജാസ് കോളേജ്,കൊച്ചി എന്നോ ആക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? --Anoopan| അനൂപൻ 05:00, 23 ജൂലൈ 2009 (UTC)

"മഹാരാജാസ് കോളേജ്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.