സംവാദം:അണ്ണാമലച്ചെട്ടിയാർ

അഭിപ്രായം തിരുത്തുക

ഇദ്ദെഹത്തെകുറിച്ചു ഒരു റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥന്കളുടെ ലിസ്ട് കൂടിയുന്ടായിരുന്നെന്കിൽ നന്നായിരുന്നു. --രന്ജൻ 04:16, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)Reply

ഒടുവിലായി ടേബിളിനുള്ള കോഡ് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല--Apibrahimk 17:47, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)Reply

ഒഴിവാക്കി -- റസിമാൻ ടി വി 17:56, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)Reply
"അണ്ണാമലച്ചെട്ടിയാർ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.