വർഗ്ഗം:മൈക്രോപ്രോസസറുകൾ

പ്രധാന ലേഖനം: മൈക്രോപ്രോസസ്സർ

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 4 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 4 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.