വർഗ്ഗം:ഓഗസ്റ്റ് 5-ന് ജനിച്ചവർ

ഓഗസ്റ്റ്: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ഓഗസ്റ്റ് 5-ന് ജനിച്ച വ്യക്തികൾ.
ഇതും കാണുക: ഓഗസ്റ്റ് 5-ന് മരിച്ചവർ.