വർഗ്ഗം:ഏപ്രിൽ 23-ന് ജനിച്ചവർ

ഏപ്രിൽ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ഏപ്രിൽ 23-ന് ജനിച്ച വ്യക്തികൾ.
ഇതും കാണുക: ഏപ്രിൽ 23-ന് മരിച്ചവർ.

കെ. ആർ. തങ്കജി

പ്രസിഡന്റ്, വിജ്ഞാനപ്രദായിനി ഗ്രന്ഥശാശല, പുന്നപ്ര

മുൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇക്കണോമിക്സ് &സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്‌ ഓർഗനൈസഷൻ കേരള

മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, ഇക്കണോമിക്സ് &സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്‌ ഓർഗനൈസഷൻ കേരള