ദൈവശാസ്ത്ര പ്രകാരം,ദൈവത്തിന്റെയോ, ഏതെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയുടേയോ, സഹായത്താൽ മനുഷ്യർക്ക് മുന്നിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമോ,വാസ്തവികതയോ പ്രകാശിക്കപ്പെടുകയോ,അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് വെളിപാട്.

Illumination from Liber Scivias, showing Hildegard of Bingen receiving a vision, dictating to her scribe and sketching on a wax tablet.

വിവരണം തിരുത്തുക

Some religions have religious texts which they view as divinely or supernaturally revealed or inspired. For instance, Orthodox Jews, Christians and Muslims believe that the Torah was received from Yahweh on biblical Mount Sinai.[1][2] Most Christians believe that both the Old Testament and the New Testament were inspired by God. Muslims believe the Quran was revealed by God to Muhammad word by word through the angel Gabriel (Jibril).[3][4] In Hinduism, some Vedas are considered apauruṣeya, "not human compositions", and are supposed to have been directly revealed, and thus are called śruti, "what is heard". The 15,000 handwritten pages produced by the mystic Maria Valtorta were represented as direct dictations from Jesus, while she attributed The Book of Azariah to her guardian angel.[5] Aleister Crowley stated that The Book of the Law had been revealed to him through a higher being that called itself Aiwass.

See also തിരുത്തുക

References തിരുത്തുക

  1. Beale G.K., The Book of Revelation, NIGTC, Grand Rapids – Cambridge 1999. = ISBN 0-8028-2174-X
  2. Esposito, John L. What Everyone Needs to Know about Islam (New York: Oxford University Press, 2002), pp. 7–8.
  3. Lambert, Gray (2013). The Leaders Are Coming!. WestBow Press. p. 287. ISBN 9781449760137.
  4. Roy H. Williams; Michael R. Drew (2012). Pendulum: How Past Generations Shape Our Present and Predict Our Future. Vanguard Press. p. 143. ISBN 9781593157067.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  5. Maria Valtorta, The Poem of the Man God, ISBN 99926-45-57-1

External links തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വെളിപാട്&oldid=3836776" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്