വിക്കിപീഡിയ:സാങ്കേതികലേഖനങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതുക

(വിക്കിപീഡിയ:Make technical articles understandable എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കഴിയുന്നത്ര സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ വേണം വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ.