വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താവിനുള്ള പെട്ടികൾ/സോഫ്റ്റ്‌വെയർ

ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളെ കുറിച്ചുള്ള പെട്ടികൾ.

ഇന്റർനെറ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ

തിരുത്തുക
കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:User thunderbird}}
 ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ പ്രധാന ഇ-മെയിൽ ക്ലൈയന്റ് മോസില്ല തണ്ടർബേഡ് ആണ്‌
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ഫയർഫോക്സ് ഉപയോക്താവ്}}
  ഈ ഉപയോക്താവ് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:Usefirefox}}
  ഈ പേജ് ശരിക്ക് കാണുവാൻ ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക .
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നു}}
  ഈ ഉപയോക്താവ് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കിച്ച് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നു.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:Chrome-user}}
  ഈ ഉപയോക്താവ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:Donationuseinternetexplorer}}
  ഈ ഉപയോക്താവ് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഉപയോഗിച്ച് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നു.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Brave}}
 ഈ ഉപയോക്താവ് Brave ഉപയോഗിച്ച് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നു.
ഉപയോഗം

ഗ്രാഫിക്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ

തിരുത്തുക
കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ}}
  ഈ ഉപയോക്താവ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ജിമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ}}
  ഈ ഉപയോക്താവ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഗിംപ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Photoshop}}
ഈ ഉപയോക്താവ്
Adobe Photoshop CS ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപയോഗം

ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ

തിരുത്തുക
കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:User OS:Linux}} ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User OS:Ubuntu}}
ഇദ്ദേഹം ഉബുണ്ടു ഉപയോഗിക്കുന്നു.  
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Android}}
 ഈ ഉപയോക്താവ് ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User OS:Apple Mac}}
 ഇദ്ദേഹം ആപ്പിൾ മാക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User OS:Windows}} ഉപയോഗം

പണിയിട വ്യവസ്ഥകൾ

തിരുത്തുക
കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:User Unity}}
ഇദ്ദേഹം യൂണിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു.  
ഉപയോഗം