ഫലകം:ജിമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ

ഈ ഉപയോക്താവ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഗിംപ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.